ฮาลาลและธุรกิจ : สิทธิ์ลดหย่อนภาษี กับ MFC อิสลามิก หุ้นระยะยาว ผลตอบแทนพุ่ง27%

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยะยาวโชว์ผลตอบแทนพุ่ง 27% นับตั้งแต่ต้นปี ชนะเกณฑ์มาตรฐานเกือบ 10%


 
นายศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี กล่าวว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยาว หรือ MIF-LTF ภายใต้การบริหารของเอ็มเอฟซี ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นระยะยาวที่เน้นลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2553 จนถึงวันที่ 2 ส.ค.2553 หรือ Year to date ของกองทุนเปิด MIF-LTF ให้ผลตอบแทนสูงถึง 27.24% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 17.51%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 2 ส.ค.2553 กองทุนเปิด MIF-LTF มีดังนี้  ผลงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 19.38% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 13.05%  ผลงานย้อนหลัง 6 เดือน 32.91% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 24.37% ผลงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 57.04% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 38.33% ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 6.30% ชนะเกณฑ์มาตรฐานกองทุนซึ่งอยู่ที่ 3.96% และผลงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5.75% ขณะที่มาตรฐานกองทุนอยู่ที่ 11.12% (ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต, การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

กองทุนเปิด MIF-LTF มีวิธีการบริหารที่ผสมกันระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน(Fundamental Analysis) ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์(Quantitative Analysis) โดยตราสารทุนทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามจาก FTSE SET Shariah ที่มีคณะ Shariah Scholars เป็นผู้ดูแล หลังจากนั้นกลุ่มของตราสารทุนดังกล่าวจะถูกนำมาคัดเลือกอีกครั้งด้วยปัจจัยพื้นฐานจากนักวิเคราะห์ของเอ็มเอฟซี กลุ่มของหุ้นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสองขั้นตอนจะถูกนำมาจัดสรรน้ำหนักการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงด้วย Quant โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแล เพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MIF-LTF นอกจากจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ “สะอาด” เนื่องจากกองทุนเปิด MIF-LTF มีลักษณะพิเศษคือ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งสามารถลงทุนในธุรกิจด้านการผลิต การค้า และการบริการ แต่จะไม่ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด สิ่งพิมพ์หรือภาพยนตร์ที่ใช้ภาพเปลือยเป็นจุดขาย การพนัน สถานบันเทิง เป็นต้น

กองทุนเปิด MIF-LTF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างสูงและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนได้ พร้อมทั้งต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้กองทุนจะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง จากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับ และไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=14191
วันที่ : 18 สิงหาคม 65 3:04:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com