Muslimthai Focus : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. เชิญร่วมฟังบรรยาย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. เชิญร่วมฟังบรรยาย "สื่อกับการเมืองอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์"

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "สื่อกับการเมืองอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์" และ "สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" ในวันที่ 15 มีนาคม ณ ห้องบรรยายชั้น 4 ตีกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โดยกำหนดการบรรยายมีดังต่อไปนี้


09.00-11.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง "รอยพระพุทธบาทและดอกบัวบาน: อัตลักษณ์ (?) ของจิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม" โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ


11.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สื่อกับอัตลักษณ์" โดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน


13.00-14.00 น. การสัมมนาในหัวข้อ "สื่อกับการเมืองของอัตลักษณ์" ผู้วิจารณ์ รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์


ผู้นำเสนอบทความ


สื่อกับการสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน โดย นายอภินันท์ ธรรมเสนา


การสร้างและต่อรองความหมายของวัฒนธรรมล้านนาในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดย นางสาวกษมาพร แสงสุระธรรม


ปฏิบัติการทางดนตรีในบรรดาโครงสร้างที่กำลังเปลี่ยนแปลง: พลวัตของอำนาจในวัฒนธรรมดนตรีเฮฟวี่เมทัลจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตัล, 1980-2010 โดย นายอธิป จิตตฤกษ์


14.00-15.00 น. การสัมมนาในหัวข้อ "การประกอบสร้างอดีต ชุมชน และตัวตน" ผู้วิจารณ์ อ.ดร.รัตนา โตสกุล


ผู้นำเสนอบทความ


จารีตบอกเล่าของสหายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย: โครงเรื่องของสุ้มเสียงจากความทรงจำ โดย นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ


ประเพณีประดิษฐ์และความเป็นของแท้ตลาดน้ำคลองแหน โดย นายยุทธกาน ดิสกุล


ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง โดย นางสาวนวพรรณ สามไพบูลย์


15.00-15.45 น. การสัมมนาในหัวข้อ "พลวัตของชีวิตคนกรุง" ผู้วิจารณ์ ผศ.จิราภา วรเสียงสุข


การซื้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์: มุมมองเชิงประวัติศาสตร์และสังคม โดย นางสาวรสมนต์ ษมาจิต


บนเส้นทางของการปลดหนี้: วิธีการจัดการหนี้สินของคนในชุมชนแออัดที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดย นายอุกฤษฎ์ เฉลิมแสน


15.45-16.30 น. การสัมมนาในหัวข้อ "เพศวิถีกับความเป็นชาย" ผู้วิจารณ์ อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์


ม่านรูด พื้นที่ของเพศวิถีในสังคมเมือง โดยนางสาววัลยา นามธรรม


ผู้ชายมลายูมุสลิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาศิลปะการป้องกันตัวและเยียวยา "ซีละ" โดย นางสาวพลอย นิลณรงค์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8022
วันที่ : 26 พฤษภาคม 65 22:15:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com