Muslimthai Focus : เด็กดี เรียนดี มีที่เรียน หนุนส่งต่อ รั้วอุดมฯ เพื่อช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป
Pic_61752 
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์


รม ช.ศึกษาฯ ตั้งความหวังเด็กเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทำความดีต่อไปทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและชีวิตจริง เพื่อช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป...

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้แก่ จ.นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท และลพบุรี ว่า โครงการดังกล่าวมีต้นแบบมาจากโครงการนครปฐมโมเดล  เป็นระบบรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการพิจารณาความดีของเด็กในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนประกอบในการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทำมา 5 ปีแล้ว โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่าเด็กที่เข้าโครงการจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดี   ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของโครงการ  อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้การรับนักศึกษาพิจารณาเรื่องคุณธรรมความดีด้วย

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า โครงการนี้ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ว่า การทำความดีก็มีโอกาสเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงอยากให้เด็กที่เข้าโครงการดังกล่าวทำความดีนั้นต่อไปทั้งในรั้ว มหาวิทยาลัยและชีวิตจริง และขอให้ช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปด้วย ความจริงที่ผ่านมามีบางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้นำหลักการของโครงการนี้ไปทำแล้ว แต่ อาจจะมีหลักเกณฑ์และชื่อโครงการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งประสานไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีความพร้อม ให้ช่วยกันนำหลักเกณฑ์ในการนำคะแนนความดี ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7205
วันที่ : 29 มีนาคม 66 20:35:19
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com