Muslimthai Focus : เปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อมุสลิมแห่งแรกของไทย

มุสลิมไทยดอทคอม เปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อมุสลิมแห่งแรกของไทย
www.muslimthai.com

ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการเปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อคุณธรรม ที่บริหารจัดการโดยชาวไทยมุสลิม ในนามมูลนิธิเพื่อคุณธรรม ซึ่งรายการที่เริ่มแพร่ภาพวานนี้เป็นวันแรก ส่วนใหญ่จะให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมตามคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อให้พี่น้องชาวไทยศาสนาอื่นๆ เข้าใจวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมมากขึ้น ช่วยส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม และเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ไทย เป็นประเทศเดียวในโลกที่สนับสนุน ผู้นับถือทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้

โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังจะสร้างสันติภาพในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบและมีการดึงเอาความแตกต่างทางศาสนา มาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุในบางกรณีด้วย แพร่ภาพในหลากหลายรายการใช้ทั้งภาษาไทย ภาษายาวี และภาษาอังกฤษ และได้เชื่อมโยงสัญญาณเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้รับชมได้ทั่วโลกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มูลนิธิคุณธรรม ประสบความสำเร็จในการทำรายการวิทยุเพื่อคุณธรรมมาแล้ว มีรูปแบบรายการ ให้ความช่วยเหลือสังคม และฟื้นฟูคุณธรรมในจิตใจ ที่ทุกศาสนานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในทางที่ถูกต้องดีงามได้

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4164
วันที่ : 25 มีนาคม 66 17:24:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com