มุสลิมดอทคอม : ศอ.บต.ติวเข้ม ค่ายเยาวชน ต้นกล้าสันติภาพ

ศอ.บต.ติวเข้ม ค่ายเยาวชน ต้นกล้าสันติภาพ (Peace Camp)
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักคำสอนศาสนาและประวัติศาสตร์อิสลาม
๐สำนักข่าวมุสลิมไทย

รายงานโดย.มูฮัมหมัดซับรี  มูซอดี และราญาอี (บิลังโหลด) ธนชยางกูร 


นายภาณุ  อุทัยรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า “การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักคำสอนศาสนาและประวัติศาสตร์อิสลาม รวมทั้งแนวความคิดสันติวิธีตามหลักอิสลามและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิม


นายภาณุ  อุทัยรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

โดยใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนา เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้ร่วมกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา”และว่า
           
“เพื่อเป็นการขยายผลจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันอัสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งเป็นองค์กรด้านสันติศึกษา และสภาผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่ได้รับสนับสนุนจาก ศอ.บต. จัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าสันติภาพ” (Peace Camp)  ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  ขึ้น จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 500 คน  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 โดยรุ่นแรกดำเนินการระหว่างวันที่ 21 ถึง วันที่ 24  ธันวาคม 2552 นี้”
           
นายภาณุ กล่าวต่อว่า...”อย่างไรก็ตาม กิจกรรม ค่าย “ต้นกล้าสันติภาพ” ในครั้งนี้เป็นรูปแบบ ของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ กิจกรรมวอร์คแรลลี่ ศิลปะ ละคร บทบาทสมมุติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาวิชาการที่สำคัญเช่น  บทบาท ของนบีมูฮัมหมัด  สันติวิธีในอัล-กุรอ่านและประวัติศาสตร์อิสลาม  ตลอดจนการนำสันติวิธีไปปฏิบัติในสังคมปัจจุบัน  ชุมชนมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม  การปฏิบัติตัวเป็นมุสลิมที่ดี และจิตสาธารณะ ตามพระพจนารถของพระผู้เป็นเจ้าในอัล-กุรอ่านและวจนะตลอดจนแบบอย่างของท่านศาสดาในอัล-ฮะดีษ - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=6638
วันที่ : 3 กรกฎาคม 65 12:49:59
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com