หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สมัครงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

http://www.ibank.co.th/th/job/index.php

1. รอง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่สำนักงาน กพ. ให้รับรอง

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการองค์กร และสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการธนาคารไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
3. เป็นหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายของสถาบันการเงิน
และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 20 ปี
4. มีประสบการณ์บริหารงานในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดี
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
กฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบ ด้านบัญชี หรือสินเชื่อ
- มีประกาศนียบัตรรับรองการตรวจสอบบัญชีจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานงานธนาคาร (เช็ค ตรวจสอบลายมือชื่อ ปริวรรตเงินตรา เป็นต้น)
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  3. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) หลายอัตรา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ ด้านกฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์) นิติศาสตร์อิสลาม (ฟิกฮฺ), ศาสนศาสตร์ (อุศูลุดดีน), อรรถาธิบายคัมภีร์อัรกรุอาน (ตัฟซีร) วจนะศาสดา (หะดีษ), อารยธรรมอิสลาม วรรณกรรมอิสลามภาษาอาหรับ เศรษฐศาสตร์อิสลาม การจัดการในอิสลาม การเงินและการธนาคารอิสลาม หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร ประเมินความเสี่ยง และพัฒนาแผนการกำกับการปฏิบัติงาน
- หากมีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย CIA หรือ Certified Professional Auditor of Thailand : CPIAT หรือ Certified Compliance Office จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านการเขียนข่าว ด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้ดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  5. ฝ่ายบริหารการขายสินเชื่อรายย่อย 1 หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product) ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร และกฎระเบียบ
ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ

(ผู้จัดการส่วนบริหารการขายสินเชื่อรายย่อย)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product)
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร

(เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product)
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  6. ฝ่ายบริหารการขายสินเชื่อรายย่อย 2 หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย )
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product) ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร และกฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ

(ผู้จัดการส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัย / ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการ / ผู้จัดการส่วนสินเชื่อบุคคล / ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขาย )
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product)
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร

(เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการขาย หรือการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดสินเชื่อของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product)
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของระบบธนาคาร
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  7. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อ หลายอัตรา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์เช่าซื้อจากธนาคาร สถาบันการเงิน
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของระบบธนาคาร กฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  8. ฝ่ายเรียกเก็บ หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเร่งรัดติดตามหนี้สิน สินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product) ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับระเบียบการติดตามทวงถามหนี้ของระบบธนาคาร และกฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบ Collection System และ Call Center

(ผู้จัดการส่วน เรียกเก็บ / ผู้จัดการส่วนสนับสนุน)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเร่งรัดติดตามหนี้สิน สินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของระบบธนาคาร กฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ

(เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเร่งรัดติดตามหนี้สิน สินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน (Retail Banking Product)
- มีความรู้ในด้านกฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของระบบธนาคาร กฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับภาครัฐอื่นๆ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  9. ฝ่ายสินเชื่อสาขา จำนวน 1 อัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านงานบริหารงานสาขา สำรวจ วิเคราะห์ ตลาดสำหรับการเปิดสาขา
- มีความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจ การส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  10. ฝ่ายสินเชื่อจุลภาค หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่) ประจำสำนักงานใหญ่
- วุฒิปริญญาตรี / โท บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้าน การตลาดและสินเชื่อ สามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้
- มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้รายย่อยหรือรายใหญ่ จากธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงิน

( เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่) ประจำที่สาขา วิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส
- วุฒิปริญญาตรี / โท บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
- มีความเชี่ยวชาญสถานที่ ในพื้นที่ 3 จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  11. ฝ่ายโครงการพิเศษ กิจการฮัจย์และอุมเราะห์ หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ธนาคารอิสลามฯ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี หรือสินเชื่อ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  12. ฝ่ายสินเชื่อ หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และมีทักษะการคิด / เขียนเชิงวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนมีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงาน
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  13. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส)
- วุฒิปริญญาตรี / โท วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ ด้านกฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์)
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการด้านงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  14. ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ส่วนสอบทาน / ควบคุมสินเชื่อ )
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
- มีความรู้การจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สอบทาน ตามหลักชะรีอะฮ์
- มีความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ ประเมินความเป็นไปได้ของสินเชื่อ กลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  15. ฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านระเบียบปฏิบัติ หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ
- มีทักษะด้านกำกับดูแลและให้คำปรึกษา ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน และมีความรู้ประสบการณ์ด้านส่งเสริมกิจกรรมธรรมาภิบาล

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ทางด้านระเบียบคู่มือปฏิบัติงานของธนาคาร มีความสามารถ
ในการสื่อสารและเผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  16. ฝ่ายธุรกรรมการธนาคาร หลายอัตรา

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตำแหน่งผู้จัดการส่วน มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการโอนเงินระบบบาทเนต (Baht net)
- มีความระเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  17. ฝ่ายบริหารเงิน หลายอัตรา

(เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
- มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
5 – 10 ปี
- มีความรู้ด้าน Treasury เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับ ธนาคาร สินเชื่อ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  18. ฝ่ายบัญชี หลายอัตรา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาโท / ตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายควรมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความรู้ในระบบงานธนาคาร
- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานได้
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  19. ฝ่ายงบประมาณและวางแผน หลายอัตรา

ฝ่ายงบประมาณและวางแผน
(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
ติดต่อบุคคลในองค์กร
- มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงาน
- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี
เจ้าหน้าที่ หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  20. สายงานระบบสารสนเทศ หลายอัตรา

สายงานระบบสารสนเทศ
- ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ
- ฝ่ายเทคนิคสนับสนุนสารสนเทศ
- ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ฝ่ายบริการผู้ใช้งานสารสนเทศ

(ผู้จัดการส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ด้าน Core Banking System
- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ด้าน ERP
- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ด้าน IT Security
- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ด้าน IT Network
- มีความรู้ความสามารถด้านพัฒนาระบบงาน
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงานธนาคารอิสลาม
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  21. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / รอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคลากร การจัดการด้านการสรรหาและว่าจ้าง การบริหารจัดการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
- มีประสบการณ์จากธนาคาร สถาบันการเงินหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน / ติดต่อบุคคลในองค์กร
- มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงาน
- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีทักษะในการจดบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  22. ฝ่ายธุรการ หลายอัตรา

(ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่)
- วุฒิปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ และการจัดการ
- ผู้อำนวยการฝ่าย มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการบริหารจัดการงานธุรการจากธนาคาร สถาบันการเงินหรือเทียบเท่า
- มีความมุ่งมั่นการให้บริการสามารถติดต่อสื่อสารได้ดี บริหารจัดการงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี
เจ้าหน้าที่อาวุโส มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
เจ้าหน้าที่ หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  23. สาขาศูนย์ราชการกรุงเทพ จำนวน 3 อัตรา

(ผู้ช่วยผู้จัดการบริการลูกค้า / สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

(สถานที่ ศูนย์ราชการกรุงเทพ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.)
- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่ เทียบเท่าอย่างไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
- มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้าน การสื่อสาร
- มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
  24. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา 26 สาขา สาขาละ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและสินเชื่อ
- มีทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการประสานงานที่ดี
 

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
    หมายเหตุ  ผู้ที่สนใจที่จะร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้ท่านสมัครผ่าน Web Site หรือส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ที่ [email protected] 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185