หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
โรงไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชน

โรงไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชน

 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นำโดย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง และนายชลิต เรืองวิเศษ (กกพ.) พร้อม ด้วยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมโครงการตัวอย่างของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม โดยมีโครงการตัวอย่างที่ได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงฟ้าขนอมรวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนชาวขนอม และโครงการก่อร่างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่งหน้าฝายน้ำล้นคลองบางน้ำจืด พร้อมกันนี้ยังร่วมสังเกตการณ์การรับฟังความคิดเห็นการร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่างที่ 2 ระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท้องเนียน ตำบลขนอม และตำบลควนทอง โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ขนอมได้รับงบประมาณ 140 ล้านบาท (กรกฎาคม 2550- ธันวาคม 2552) และมีโครงการที่นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนพื้นที่ขนอม ที่แล้วเสร็จ เห็นเป็นรูปธรรมกว่า 300 โครงการ

็สำหรับโครงการหลักๆ ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมได้ดำเนินการและถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก คือ 1.โครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน ซึ่งสามารถบรรเทาและแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่มีในชุมชนทั้ง 3 ตำบล เนื่องจากที่ผ่านมาสภาพน้ำในบริเวณอำเภอขนอมเป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้ 2.โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่งหน้าฝายน้ำล้นคลองบางน้ำจืด ที่เป็นแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่ 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าม่วง ชุมชนอ่าวหม่อมวัง ชุมชนมุสลิมท่าม่วง ชุมชนราษฎร์พัฒนา ชุมชนบางแพง ชุมชนหน้าแพ และชุมชนปากน้ำและ 3.โครงการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหมู จึงมีแนวคิดนำมูลสุกรจำนวนมากมาผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้ทดแทนก๊าซ LPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซ LPG ใช้ในครัวเรือนได้ถึง 70 กว่าครัวเรือน และอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อร่างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลิ่ง หน้าฝายน้ำล้นคลองบางน้ำจืด ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมทั้งหมดิ

ด้านนายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบริษัท ผลิต ไฟฟ้าขนอม จำกัด กล่าวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและชุมชนในบริเวณโรงไฟฟ้าว่า โรงไฟฟ้าขนอมมีการจัดการที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ดูได้จากบริเวณโดยรอบที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ดี ในน้ำยังมี ปลา โดยเฉพาะปลาโลมาบนบริเวณเขามีนกออก ด้านกำลังการผลิตนั้นแบ่งการผลิตเป็น 3 โรง กำลังการผลิตรวม 818.1 MW โดยความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ส่วนเรื่องชุมชนกับโรงไฟฟ้านั้น เราใช้เวลากว่า 5 ปีในการทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนใกล้โรงไฟฟ้า โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากชุมชน สิ่งที่ทำให้เราเป็นที่ยอมรับ เหตุเพราะเรามีการบูรณาการด้านการช่วยเหลือชุมชน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเอาใจชาวบ้านนั่นเอง มีการ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิงกิจกรรมสร้างประโยชน์ และมีการทำ CSR อย่างเข้มข้น

สำหรับความคืบหน้าการยกร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กล่าวว่า ็ขณะนี้ กกพ. อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ร่างที่ 2 เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และประชาชน ที่สนใจในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างระเบียบดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 และกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบที่ 2 อีก 5 ครั้ง โดยครอบคลุมทุกภาคส่วน

นายชลิต เรืองวิเศษ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวเสริมว่า ที่มาวันนี้เพื่อรับรู้สภาพปัญหา โดยการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการด้านเงินกองทุนให้เป็นประโชน์อย่างที่สุดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กองทุนพัฒนานั้นได้เดินไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด สำหรับการร่างระเบียบใหม่ทำให้สามารถตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน กล่าวคือใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนั่นเอง ส่วนนี้จะสามรถลดปัญหาต่างๆ ได้มากทีเดียว

สำหรับปัญหาในเรื่องประธานในที่ประชุมนั้น กองทุนเดิมมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวโต๊ะในการเจรจาแต่ละครั้ง แต่ก็ติดปัญหาเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนตัว เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนตัว นโยบายกองทุนก็เปลี่ยนตามตัวผู้ว่า แถมหากติดภารกิจก็จะไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ในร่างใหม่ผู้ว่าเป็น เพียงที่ปรึกษากองทุน แต่ก็ยังมีข้อปัญหาที่ว่า หากไม่มีผู้ว่าเป็นตัวกลางจะเกิดการขัดแย้งหรือไม่นั้น กล่าวได้ว่าต่อไปนี้ เราจะเอาแผนเป็นตัวตั้งเพื่อลดการขัดแย้งจากการไม่มีประธาน โดยจะพึงผู้ว่าในกรณีการประนีประนอม ส่วนนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการต่างๆ มากขึ้น

ในโอกาสนี้คณะสื่อมวลชนยังร่วมสังเกตการณ์การรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ร่างที่ 2 ระดับ ภาคที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบที่ 1 รวมถึงชี้แจงการร่างระเบียบกองทุนฯ ร่างที่ 2 โดย กกพ. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และจะรวบรวมทุกความคิดเห็นทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณา ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185