หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันครูแห่งชาติ มาร์ค ยกพระดำรัสชื่นชมครู//เด็กมองแม่พิมพ์ ภาพลักษณ์ แย่

  เมื่อวันที่ 16 ม.ค.53 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจจัดงาน “วันครู” เพื่อระลึกถึงพระคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหล่าข้าราชการครูในจ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนข้าราชการครูผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ขณะที่ส่วนกลางที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการเหล่าครูดีเด่น ครูผู้มีอุดมการณ์ ต่างตบเท้าเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 54         

                โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน และกล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหน้าที่ของครูว่า “...งานของครู เป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ ได้โดยยาก ผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจ ได้แก่ ความปีติชุ่มชื่นใจ ที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่ง กับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่ง ผล ตอบแทนเช่นนี้ เมื่อมองดูอย่างลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และประเสริฐกว่ายศศักดิ์ อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆ มากมายนัก ...”   แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครูว่าเป็นปูชนียบุคคล ที่สังคมควรให้ความยกย่อง และเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง บทบาทของครู จึงมีทั้งการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการมองปัญหาไปสู่โอกาสที่ดีกว่า

                “ผมเองก็เป็นศิษย์ที่มีครูหลายท่าน และเคยทำหน้าที่เป็นครูมาก่อนเช่นเดียวกัน ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นครูนั้น จะมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และจิตวิญญาณของความเป็นครูนี้ จะทำให้ครูที่แม้จะพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว ก็ยังมีความตั้งใจ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาที่จะทำงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมโดยส่วนรวมต่อไปอันเป็นแบบฉบับของครูที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุชนของชาติ ธำรงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของครูไว้ในสังคมไทยของเราตลอดไป”               

               นายกฯ กล่าวและว่า แม้ภาพสะท้อนของครูในปัจจุบันจะพบว่ามีบางประเด็นที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง แต่สังคมก็ยังคาดหวังว่าครูจะเป็นที่พึ่งได้ โดยเฉพาะในสภาวะที่สังคมมีความขัดแย้งหรือมีความแตกแยก ซึ่งก็หมายความว่าครูยังสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทยได้ไม่เปลี่ยนแปลง

                นายกฯ ยังกล่าวถึงการดูแลและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินโครงการคืนครูให้แก่นักเรียน และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู รวมทั้งการจัดอบรมครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 450,000 คน เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นฐานบูรณาการทุกมิติ และผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯ ได้ลงนามคำปฏิญาณในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                ในโอกาสนี้ นายองค์กร อมรศิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ได้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการระดมความคิดของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและครู ต่อนายกฯ โดยเรียกร้องให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขอให้เลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันครูที่ 16 ม.ค.ของทุกปี โดยให้วันครูเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วย

                ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่ เป็นประธานในงานวันครู และกล่าวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนหนึ่งว่า ขอฝากไปยังเพื่อนครูทั่วประเทศ ขอให้ทุกคนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน”ขอให้ครูทุกคนตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะความหวังในการพัฒนาประเทศชาติขึ้นอยู่กับครู ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป         

               อย่างไรก็ดี ยังมีผลสำรวจความเห็นของเด็กไทยคิดอย่างไรกับคำว่า “ครู”โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำรวจกลุ่มตัวอย่างเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 987 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.พบว่า ร้อยละ 89.8% เห็นว่าครูเป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่เอาใจใส่ มอบความรัก และคอยสั่งสอนอบรมในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนภาพลักษณ์ของครูในปัจจุบัน ร้อยละ 29.4% คิดว่าดีขึ้น เพราะครูมีความทันสมัย เข้าใจลูกศิษย์ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ที่น่าพิจารณาคือร้อยละ 40.8% คิดว่าแย่ลง เพราะครูมีความประพฤติไม่เหมาะสมและมีข่าวที่ไม่ดีของครูปรากฏตามสื่อมาก ขณะที่ร้อยละ 19.9% คิดว่าครูละเลยต่อหน้าที่ การสอน เพราะมุ่งทำผลงานวิชาการ

                วันเดียวกัน นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยผลการศึกษาการกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐด้านการศึกษา โดยพบว่าการกระจายเงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนไปยังสถานศึกษา แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ แต่เงินอุดหนุนรายหัวดังกล่าวไม่ได้รวมเงินเดือนและงบลงทุน ซึ่งในทางปฏิบัติสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดใหญ่ มักจะได้งบเหล่านี้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในที่ห่างไกล และยังพบว่า รัฐลงทุนงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงกว่าการศึกษาพื้นฐานมาก ในขณะที่มีผู้เรียนต่ออุดมศึกษาเพียงร้อยละ 25 และในจำนวนนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนมีฐานะดี ที่ได้รับประโยชน์จากรัฐ ขณะที่คนกลุ่มฐานะปานกลางจะเรียนต่อในระดับวิชาชีพ เช่น ปวช., ปวส. จึงสะท้อนว่าเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจำนวนมาก ที่รัฐทุ่มลงไปในระดับอุดมศึกษาไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนจนอย่างแท้จริง

                ทีดีอาร์ไอ ยังพบว่าความเหลื่อมล้ำนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าการศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดรายได้ การใช้จ่ายของรัฐในด้านการศึกษาที่เอื้อกับคนรวยมากกว่าคนจนมาโดยตลอด ก็จะส่งผลให้การกระจายรายได้ของประเทศเลวลงต่อไปในระยะยาวด้วยเช่นกัน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185