หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เกษตรศาสตร์รับนศ.วิธีรับตรง
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยถึงการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2553 ใน 4 วิทยาเขต  ดังนี้ วิทยาเขตบางเขน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น รับ 481 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) รับ 85 คน โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สว.มก.) รับ 100 คน โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น รับ 195 คน และโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รับ 300 คน ทุกโครงการรับสมัครวันที่ 16-20 พ.ย. 2552 โทร. 0-2942-8293-5 คณะเกษตร โครงการรับตรงนิสิตไทยหัวใจเกษตร รับ 120 คน และ 2. โครงการหลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขต         ร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (Tropical Agriculture International Program)    รับ 30 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 52 โทร. 0-2579-0588  
   
คณะประมง  คณะประมง รับ 138 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อบุตรชาวประมง รับ 5 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ศอ.บต.รับ 10 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 โทร. 0-2942-8364 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) รับ 20 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 52 โทร. 0-2579-5566 ต่อ 1225 คณะวนศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ รับ 185 คน รับสมัครตั้งแต่      บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธ.ค. 52 โทร. 0-2579-0170 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (สอวน.) รับ 10 คน โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับ 40 คน ดูรายละเอียด www. sci.ku.ac.th
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคปกติ รับ 400 คน รับสมัคร 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 52 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 15 คน รับสมัครวันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 52  โทร. 0-2942-8555 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (สอวน.) รับ 10 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกฯ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับ 68 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 285 คน รับสมัคร 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 52 โทร. 0-2942-8555 โครงการ IUP (International Undergraduate Programe) รับ 35 คน รับสมัครวันที่ 4-9 ม.ค. 53 โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ รับ 50 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  18 ธ.ค. 52
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 45 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ย. 52 โทร. 0-2942-8960 คณะสังคมศาสตร์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) รับ 25 คน รับสมัครวันที่ 20-24 เม.ย. 53 โทร. 0-2561-3480 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 60 คน โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับ 80 คน โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ รับ 60 คน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ภาคพิเศษ รับ 120 คน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ภาคพิเศษ รับ 100 คน โทร. 0-2561-3480
   
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการรับนิสิตโควตาพิเศษสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ผ่านชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) รับ 6 คน รับสมัครวันที่ 1-15 ม.ค. 53 ดูรายละเอียด http://coop.eco.ku. ac.th โทร. 0-2942-8772 โครงการเศรษฐ ศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานา  ชาติ) ภาคพิเศษรับ 120 คน และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รับ 40 คน ดู   รายละเอียด http://coop.eco.ku.ac.th โทร. 0-2942-8772 และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษา ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 95 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด www.agro.ku.ac.th โครงการปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตรภาคพิเศษ รับ 300 คน ดูรายละเอียด www. agro.ku.ac.th โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รับ 25 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด www.agro.ku.ac.th
   
วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการส่ง เสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับ 349   คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.    52 ดูรายละเอียด http://www.quota-admission.kps.ku.ac.th โทร. 0-3428- 1094 โครงการโควตาพิเศษ รับ 401 คน  โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับ 41 คน คณะเกษตร โครงการโควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร รับ 129 คน โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รับ 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ       รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.quota-admission.kps.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4-22 ม.ค. 53 โทร. 0-3428-1094
   
วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 140 คน โครงการขยายโอกาส    “ทายาทเกษตรฯ” เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 8 คน และโครงการนักเรียนดีเด่นภาคตะวันออกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 12 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 52 โทร. 0-3835-4580-4 ต่อ 2825 คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออก รับ 160 คน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 80 คน โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ รับ 560 คน รับสมัครวันที่ 1-20 ธ.ค. 52 โทร. 0- 3835-4580-4 วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษารับ 40 คน โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง รับ 120 คน โทร. 0-3835-4580-4 ต่อ 2673
   
วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับโครงการรับสมัครบุคคลทั่วไป โครงการเพชรพระพิรุณ โควตาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมโควตาจังหวัด โครงการ อบต. โครงการโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่มี    ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โควตาทายาทเกษตร และโควตาทายาทนักธุรกิจ ทั้งนี้ 9 โครงการดังกล่าว  จะรับรวมใน 3 คณะ คือคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 160 คน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับ 450 คน และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รับ 320 คน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ รับ 70 คน ทุกโครงการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ดูรายละเอียด http://info.csc.ku.ac.th/registar/ โทร. 0-4272-5052.
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185