หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปลูกฝังอาชีพเกษตรให้ยุวหมอดิน
ปลูกฝังอาชีพเกษตรให้ยุวหมอดิน

การทำเกษตรของไทย ในปัจจุบันสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรตระหนัก คือ การปรับปรุงหรือฟื้นฟูทรัพยากรดินที่มีอยู่ให้คืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้น  “เกษตรอินทรีย์” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูปรับปรุง บำรุงดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง   หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงาน  หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ทำคือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการแนะนำให้ใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับความต้องการธาตุอาหารของพืชในดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ที่เปิดให้บริการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร ว่ามีธาตุอาหารพืชอะไร และถ้าปลูกพืชที่เกษตรกรต้องการจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีปริมาณเท่าใดจึงจะ เหมาะสม ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าครึ่ง เพราะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น เพราะดินมีธาตุอาหารพืชตัวนั้นพออยู่แล้ว ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
   
นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้ดำเนินการจัดตั้งเป็น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรขึ้นมา สำหรับเป็นตัวขับเคลื่อนและต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศได้ทั่วถึง ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งกลุ่มไปแล้วไม่ต่ำกว่า 51,000 กลุ่ม
   
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า นอกจากโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตร  เรายังมีโครงการต่อเนื่องที่ทำควบคู่กับโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร นั่นคือ โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน เนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นของเยาวชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของเกษตรกรเปรียบเสมือน รากแก้วของแผ่นดิน ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านการทำเกษตรแบบพึ่งพา ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการ เกษตรได้อย่างถูกต้องและมั่นคง 
   
สำหรับรูปแบบการดำเนินงานนั้นจะคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนมาเข้าค่ายยุวหมอ ดิน ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนในการตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายขยายผลใน โรงเรียน จัดตั้งจุด  เรียนรู้การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตวัตถุดิบให้กับโรงเรียน และอบรมสาธิตการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรให้กับสมาชิกนักเรียน โดยกรมฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการจัดค่ายยุวหมอดินช่วงปิดภาคเรียน 
   
ปี  พ.ศ. 2553  กรมฯ ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินในโรงเรียน 300 แห่ง โดยจะจัดอบรมค่ายยุวหมอดินให้กับยุวหมอดินที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการรวม 3,000 ราย มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาที่ดินกับเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกภาคปฏิบัติด้วย สิ่งที่กรมฯมุ่งหวังคือ การที่ตัวแทนยุวหมอดินเหล่านี้จะเป็นแกนนำในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด สู่เพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมต่อไป       
   
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินจะมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากต้องการให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีแหล่งอาหารกลางวันรับ ประทานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
   
ที่สำคัญโครงการนี้จะทำให้เด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของเกษตรกร ได้   รับการปลูกฝังให้รักการทำเกษตรโดยเฉพาะเกษตรไร้สารพิษและมุ่งสู่เกษตร อินทรีย์ ทำ ให้เชื่อมั่นว่าในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นแกนนำสำคัญที่เข้ามามีบทบาทใน การพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185