หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ครูเฮ! ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ปรับฐานใหม่เทียบชั้นแพทย์ หวังคลอด กม.ทัน เม.ย.54
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ.
       ครูเฮ! ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ปรับฐานใหม่เพิ่มขึ้น 2,000-3,000 บาท ระบุ คศ.5 พุ่ง 66,480 บาท เทียบชั้น แพทย์ นักกฎหมาย กฤษฎีกา “ชินวรณ์” แก้มปริ ยันไม่เคยมีมาก่อน หวังจูงใจคนมาเป็นครู คาด สภา เห็นชอบ ประกาศใช้ได้ทัน เม.ย.54 
       

       วันนี้(21 ก.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการประสานงานฝ่ายนิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรตามลำดับต่อไป ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ศธ.ได้เสนอให้มีการแก้ไขจาก พ.ร.บ.เงินเดือนฯ พ.ศ.2547 ที่เป็นฉบับปัจจุบัน เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่หลังจากปรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่ถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการประเภทอื่นตลอดจนบัญชีเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ำของข้าราชการประเภทอื่น เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับอัตราเงินเดือน และโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉะนั้นจึงต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ใหม่เพื่อให้เกิดให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้าราชการประเภทอื่น ประกอบกับปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นด้วย
       
       “ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้ข้าราชการครู จำนวน 432,942 คน ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ของบัญชีโครงสร้างเงินเดือนเดิม โดยในส่วนของเงินเดือน คศ.5 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) จะได้รับสูงสุดถึง 66,480 บาท เทียบเท่ากับสายงานแพทย์ สายงานนักกฎหมาย และกฤษฎีกา ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เพราะที่ผ่านมาข้าราชการครูจะได้รับเงินเดือนต่ำกว่า จึงถือเป็นการยกระดับอัตราเงินเดือนขั้นสูง โดยข้าราชการครูตั้งแต่ครูปฏิบัติการจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคนละ 2,000-3,000 บาท โดยอัตโนมัติเมื่อร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้ จะทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท” รมว.ศธ.กล่าว
       
       นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ครม.เห็นชอบให้ ศธ.ดำเนินการมาตรการระยะปานกลางและระยะยาว โดยระยะปานกลางให้จัดระบบค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศและให้เทียบเคียงกับระยะสากล ส่วนในระยะยาว ให้ศึกษาค่าตอบแทนของข้าราชการทุกประเภททั้งระบบใน ศธ.เป็นภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ ตนตั้งใจจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทันสมัยประชุมนี้ เพื่อจะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายก่อนเดือนเม.ย.2554 ซึ่งจะได้ใช้เป็นโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ซึ่งจะได้มีการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ในเดือนเม.ย.2554 ตามนโยบายของรัฐบาล
       
       เมื่อถามว่า คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เคยตั้งข้อสังเกตการเพิ่มเงินเดือน คศ.5 ถึง 66,480 บาท จะทำให้ลักลั่นกับข้าราชการประเภทอื่นหรือไม่นั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ความจริง กงช.และหน่วยงานอื่นมีความกังวล จึงเห็นด้วยที่จะให้ปรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ตลอดจนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยให้เทียบเคียงกับค่าตอนแทนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพียงแต่ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เงินเดือนขั้นสูงสุดของ คศ.5 อยู่ที่ 66,480 บาท แต่ตนได้ชี้แจงต่อ ครม.ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสายงานพิเศษ การจะได้ คศ.5 จะต้องทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง ซึ่งจากครูกว่า 4 แสนคน ขณะนี้มีผู้ที่สามารถทำผลงานทางวิชาการได้แค่ 2 คนเท่านั้น ซึ่งการที่ ครม.เห็นชอบ จะเป็นแรงจูงใจให้คนเก่งและคนดีมาสมัครเป็นครูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ก็จะได้รับความเห็นชอบด้วย
       
       สำหรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่แนบท้ายร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท, คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท จากอัตราบัญชีเดิมในปัจจุบัน ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขึ้นสูง 27,500 บาท, ระดับ คศ.2 (ชำนาญการ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท จากเดิม ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 33,540 บาท , ระดับ คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท จากเดิมขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 57,450บาท ,ระดับ คศ.4 (เชี่ยวชาญ) เริ่มที่ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 50,550บาท และระดับ คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 64,340 บาท
       
       ส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและครูที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท เชี่ยวชาญ 9,900 บาท เชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท จากอัตราเดิมในปัจจุบันวิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท เชี่ยชาญ 9,900 บาท และเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท ส่วนอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ อาจารย์ ขั้นปฏิบัติการ ปริญญาตรี 7,940 บาท ปริญญาโท 9,700 บาท ปริญญาเอก 13,110 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขั้นสูง 50,550 บาท, รองศาสตราจารย์ขั้นสูง 59,770 บาท, ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10 64,340 บาท และระดับ 11 66,480 บาท 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185