หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รายชื่อผู้ผิดกติกา การประกวดบทความเรื่อง แม่ รอมฏอนไนท์

สำนักข่าวมุสลิมไทย รายชื่อผู้ผิดกติกา การประกวดบทความเรื่อง แม่ รอมฏอนไนท์

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้

รายชื่อผู้ผิดกติกาการประกวดบทความเรื่อง “แม่”
ส่งมาทางไปรษณีย์

1. เด็กชาย ศราวุธ เหล่หวัน
2. ฐิติพร วันแอเละ
3.ด.ญ. นูรอัยมี แวเดร์
4.ด.ญ. สุวพิชชา พงษ์พิสิทธิ์
5. นาย ทรงสิทธิ์ พุ่มวิจิตร
6.  นางสาว อรลดา มะหะมาน
7. ด.ญ. ลุบนา สมานตระกูล
8. นาย มุสลีมีน เจะหลง
9.น.สง สุภมาส รอดรัตน์
10.โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
11. ด.ญ.  นพมาศ ทรงเดช ม.1 เลขที่ 15 (อัสซีน)
11.ด.ญ. เมธาธิดา ปานเหล็ง ม.1 (บินกิส)
12.ด.ญ. ฉนิการณ์ หวังเจริญ ม.1 (ตอยยีบะห์)
13.ด.ญ. หทัยการณ์ บุญเพ็ญ ม.1 (อานุสต้า)
14.ด.ญ. ธัญญาเรศ อัยกูล ม.1 (อัสมา)
15.ด.ช. วุฒิ สุขศิริอารี ม.1 (ซอบัร)
16.ด.ช. อภิศุกดิ์ เสน่หา ม.1 (อับดุล รอซาด)
17.ด.ญ. จิตราวดี บุญณรงค์ ม.1 (ซาปีต้า)
18.ด.ญ.หทัยชนก เผือกผ่อง ม.1 (อัสมะห์)
19.ด.ช. ธนิติ อมะรึก ม.1 (มุดสิด)
20.ด.ญ. ณิชมน ตำราเรียง ม.1
21.ด.ญ. อารียา กำมะหยี่ ม.1(ฮัสวาณี)
22.ด.ญ.วิรัญญา มูลทรัพย์ (นัจมี)
23.ด.ญ. ณัฐริกา ซันหวัง ม.1 (มีนา)
24.ด.ญ.อรจิรา โต๊ะซอ ม.1
25.ด.ญ. ชลดา รัสนา ม.1 (ซันมา)
26.ด.ญ. มิลาน นรฮีม  ม.1(อัยมี่)
27.ด.ช. ธาวิน หวังภักดี ม.1
28.ด.ญ. วัลวิกา ปาวีลอ ม.1 (นิสวาน)
29.ด.ญ. ปัญจานุช เล๊าะม๊ะ ม.1 (นัสรีน)
30.ด.ช. อาทิตย์ตุลา แตงอ่อน ม.1 (มาลิก)
31.ด.ช. มาลิก ตำราเรียง ม.1 (ริดวาน)
32.ด.ช. รัฐกานต์ มีปัญญา (นาวาวี ) ม.1
33.ด.ญ. กุลณัฐ ยะก๊บ  ม.1(จัสมิน)
34.ด.ช. ภควัต ขุนสมาน (ชาลีฟ)
35.ด.ช.อภิสิทธิ์ นาคนาวา ม.2
36.ด.ญ. ณัฐมล บูรณพงศ์ ม.2 (ซอบะห์)
37.ด.ญ.รวิสา วงศ์นารี ม.2 (รอมิตร)
38.ด.ญ. อวัสดา ดาราฉาย ม.2
39.ด.ญ. ธนาพร เกิดอยู่ ม.2
40.ด.ญ. นารีรัตน์ ไวยศิลป์ เลขที่ 31 ม.2
41.ด.ช. กิตติพงษ์ ละอาด (ฟูอ๊าด) ม.2
42.ด.ช. เมธี ปานเหล็ง ม.3 (วาอิ้ล)
43.ด.ช. นันทพล บุญมาเลิศ ม.3 (อันวาร์)
44.ด.ช. ธนวัฒน์ ทรัพย์พจน์ ม.3 (บารอกัส)
45.ด.ช. ธีรวัฒน์ หวังเกษม ม.3 (อัสมาส)
46.ด.ช. เบญจามิน ชื่นชม (ชารีฟ) ม.3
47.ด.ญ. วิภารัตน์ เสน่หา (บัดรียะห์) ม.3
48.ด.ญ. ทิพย์สุดา ซันหวัง (ยารอนะห์)
49.ด.ญ.วณิชยา มัดดิน ม.3 (ฟานู๊ส)
50.ด.ญ. นิชาภา เข็มทอง ม.3 (ตูบา)
51.ด.ญ. ลักขิกา มัฆะเนมี ม.3 (ไลลา)
52.ด.ญ. เศรษฐี อับดุลลา ม.3 (นาวียะห์)
53.ด.ญ. ดารณี สอนศรี (อักลีมา) ม.3
54.ด.ญ. ศศิธร นาคนาวา ม.3 (ฮับเซาะห์)
55.ด.ญ. กฤตยา การีซอ ม.3 (กามีละห์)
56.ด.ญ. มะลิวัลย์ สินกลัด (สุไฮนี) ม.3
57.ด.ญ. นิรมล ประเสริฐกัณฑ์ (รุยะห์) ม.3
58.ด.ช. ฉันทวัฒน์ มาลัยแดง (ยะอฺกู๊บ)
59. ด.ช. อัมรี อาแวกือจิ
60. อามีนา จันทะคุณ
61.ด.ญ. นูรีดา วิชา
62. ด.ญ. สราลี หมัดสะและ
63.น.ส. วาสนา ทิมทอง
64. ด.ช. อับดุลรอฮีม มะเย็ง
65. นางสาว ซาลีนา ดอเลาะ
66. ชิตา สมบูรณ์
67. ด.ญ. ฮัสณี มะแซ
68.นางสาว นันธิตา กิจมณีกัด
69. คุณ วรัทยา หมัดเต๊ะ
70. นางสาว ยามีละห์ สาเมาะ
71.ด.ญ. ฮูวัยดีย๊ะ บุญมาก
72.ด.ญ. จารุวรรณ บุญมาก
73. ด.ญ. สุวรา นุ้ยนิ่ง
74. ด.ญ. ปรียานุช โต๊ะสอีด
75. น.ส. รุ่งนภา เลิศมีนัย
76. น.ส. ขอดิเย๊าะ มูดอ
77. นาย ตาเล็ก ข่าน
78.พ.ท. นรงค์ โต๊ะชา
79.ด.ญ. นัสรีน ประเสริฐดำ
80. ด.ช. อัฟดอล หวันกะเหร็ม
81. ดันวา ลอลาวา
82. ด.ญ. มารีฟา เจือจาน
83. น.ส. สุรอยยา มานะเอม
84. นางสาว วิลาวัณย์ ปิริยะ
85. น.ส. มารีแย เตาะเกาะ
86.น.ส. ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม
87.ด.ญ. นูรีซา บูกุ๊
88. ด.ญ. นาวา มะฆา
89.  ด.ญ. สุปราณี บูกุ๊
90. อับดุลเลาะ นิแม
91. โสรยาณา มีซอ
92. นางสาว คอลีเยา  แตหม๊ะ
93. โสรยา มีซอ
94.นางสาว จิตตรา โช๊ะเฮง
95. น.ส. ซูไฮดา สะแลแม
96. รอชีดะ หมานเจริญ
97.ด.ญ. ซูฟัตตรี เจ๊ะซู
98. ด.ช. พีรพล พุ่มสว่าง
99. ซาอีดะห์ หมานเจริญ
100. ด.ญ. ตัสนีม หมานเจริญ
101.ด.ญ. อัสมา หมานเจริญ
102. น.ส. ยัสมีน หมานเจริญ
103.นางสาว ฎารีณา  หมัดสว่าง
104. ด.ญ. วนิสา หนิจิบุลัด
105. ปราณปรียา บุญมาเลิศ
106. น.ส. รุ้งทิวา เพียรดี
107.ด.ญ. มาลิณี เปาะเลาะ
108. น.ส. สุมิตา นามชม
109.ยุพดี สะอิ๊
110.ด.ช ธาดา มะลา
111.ด.ญ. อาบีบะห์ แตหม๊ะ
112.น.ส. นิอาสมะ สามะ
113.น.ส. ลลิตา บาหย๊าต
114.ด.ญ. อัสมะห์ ยานีระ
115.น.ส. นูรีซัน ดาลี
116. สูรียานี กาหม๊ะ
117.นางสาว ฮามิด๊ะ บิลหมูด
118. ด.ญ. ปารวี พัดเย็นใจ
119. น.ส. เสาด๊ะ และตี
120. วราภรณ์ เรืองทอง
121.ด.ญ. อนุสรา เจะมอ
122. น.ส. มาซีเตาะ วานิ
123.น.ส. ประริชาติ สว่างวงศ์
124.ซานีซะห์ ลาเต๊ะ
125.ด.ช. มะหะหมัด มะเย็ง
126. น.ส. สุภมาส รอดรัตน์
127.ด.ช. รังสิวุฒิ หลังทอง
128.อับดุลซอมูร์ มะตาเฮ
129. ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ มะเขร็ม
130.รอฮีหม๊ะ ซง
131.นางสาว ซูอัยบะห์ กาเต๊ะ
132.นางสาว อัสมานี ดือราเฮง
133. ด.ช. ฮัมดาน อาแว
134.สีตีฮานีซะห์ ตะตีนาลาฮา
135.ด.ญ. อรอนงค์ อำมาตี
136.น.ส. นุสบา มะห์มูดี้
137.ด.ช. สิทธิพร มะห์มูดี้
138.อับดุลซูเตร์ อุมาร์
139. ด.ญ. อาบีรา แวยูโซ๊ะ
140. น.ส. ซุณย์ หมะหลี
141 ด.ช. ธนภูมิ รักญาติ
142.น.ส. มารีแย มะเซ
143. สีตีรอกีเย๊าะ บูจิ
144. รุสนี มะวะวา
145.วีนัส วงษ์ยี่เมาะ
146.สมบัติ มาศโอสถ
147. ด.ญ. มารีน่า มีปัญญา
148. นาย ทรงชัย วงษ์ยีเมาะ
149.น.ส. อาภัสรา พึงสม
150. ด.ช. เดชาธร สุขวิสิฏฐ์
151. น.ส.ศุภรัตน์ ใบเต้
152. น.ส. ฟัตฮียะห์ สาและ
153. น.ส. นูรีซ่า สาแม
154. น.ส. จันดี จำปีพันธ์
155.ด.ช. สมบัติ บิลหยา
156. นางสาว ซามีมี่ มะหลี
157. น.ส. นัทชา อาดัม
158. ด.ช. ปรัชญ ยะโกบี
159.ด.ญ. ชลิดา พูลสิน
160.ด.ญ. ฟารีดา เยะ
161.นาย ธีรสัฒน์ บุญมาศ
162. ด.ช. ศิริน ดะซะ
163. ด.ญ. สราลี หมัดสะและ
164. ซีตีฟาตีหม๊ะ อาจหาญ
165. น.ส. อาซียะห์ อุมาร์
166. ด.ญ. นูรไฮนี บินหะยีเจ๊ะ
167. ซูมัยยะห์ สุดิง
168.น.ส. มารีแย หะยะ
169. มูฮัมหมัด ลาเตะ
170. ฟาซียะ ลาเตะ
171. ด.ช. ฮาฟิก ดือเร๊ะ
172. น.ส. อีลฮามี หะยีสาและ
173.น.ส. ไหร่ญาณี่ บุญมาก
174. สุริยา ยูโซะ
175.น.ส. รอฮานี สลีมิง
176.ฟาตีฮะห์ โต๊ะนาฮุน
177.ด.ญ. วรรณา กล้าศึก
178.ด.ญ. สุวรรณี ใบหมัด
179.น.ส. อารีนา หะมิดง
180.นาย อับดุลเล๊าะ หะยีเด็ง
181. ด.ช. อาณัฐชัย แฉล้มวารี
182.ด.ญ. ธัญญารัตน์ ลายวาร์
183. น.ส.กุญนัดดา สาลีกุล
184.ด.ญ. บายาวี อำนวยพร
185.ด.ญ. มนัสชนก แสงทองคำ
186.น.ส. ฟาทีฮาตุลยีฮาด โตะเจะนิ
187. นาตาช่า พักตร์คีรี
188.น.ส. ศันสนีย์ หะยีเจ๊ะแว
189.น.ส. มูนีเร๊าะ นิตีมุง
190.น.ส. นูซีลา กาแจร์
191.ด.ญ. นาซีบะห์ เจ๊ะโซะ
192. น.ส. จัสมีน่า หะยีสะอิ
193.นูรีซัน สะมะแอ
194. สุดารัตน์ เชลัยสุข
195.ด.ญ. ดารีตา กลิ่นกา
196.  73/8 หมู่ 2 ต.มายอ
197.นาย อนัส ยะรังวงษ์
198. กมลชนก แสงริมาน
199.ด.ญ. ฟาตอนา ไชยวาริน
200. ด.ญ. ฟาริดา ไชยวาริน
201. ด.ช. วิทวัส สุนทร
202. ด.ญ. ปริศนา สุนทร
203.ด.ญ. สุไบดา ดอเล๊าะ
204. รอวี วาเฮง
205. ด.ช. รุ่งโรจน์ แก้วศรี
206.ด.ญ. รีญานา เจะหนิ
207.ด.ญ. ไซหนับ สาแม
208. .........................................

รายชื่อผู้ผิดกติกาการประกวดบทความเรื่อง “แม่”
ส่งมาทาง e-mail


1. นางสาวไรฮาน  ปียา
2. นางสาวนูรฮานันท์   วาเลาะ  อายุ  19 ปี
3. [email protected]
4. เด็กหญิง นูรฮาวาตี  ลือบานะ
5.  จันทนา ทรงอนงค์
6. ฮัสซาน  ซอหมัด  
7. นายเจ๊ะมะอีซอ สาอิ
8. นางสาว   จันทนา   ทรงอนงค์   อายุ  18  ปี   
9. นายรอฮีมี    ดือเลาะ
[email protected]
12.นางสาว ฮุสนา หะยีวานิ อายุ 15 ปี
13. [email protected]
14.นางสาวสารีนา  สะระยะ   อายุ 18 ปี
15. [email protected]
16. นางสาว ซารีนา  กาเดร์ อายุ 15 ปี
17.นายอับดุลฆอฟุร์      สารี
18. นางสาวซันนี่  ดีเอง  อายุ 16 ปี 
19.นางสาวแก้วตา  ปราบดิน
20. เด็กชายกัปตัน  กลิ่นพิทักษ์
21. นางสาวสารีนา  สะระยะ  อายุ 18 ปี
22. ชื่อ ด.ญ  อรสา  กาเซ็ม 
23. นางสาวนูไซบ    สะอิ
[email protected]
28.นางสาว ซารีนา  กาเดร์
29. ชื่อ นางสาว ซูอัยบะห์     กาเต๊ะ
30. [email protected]
31.ด.ญ อิคลาซียะห์ เปาะสาจิ  
32. นางสาวสุไรดา  สาแม     
33. นางสาว  รุสนี  มะสาเม๊าะ  
34.นางสาวฟาตีเมาะ      มิงซู
35.อัสมา หมัดนุรักษ์
36.น.ส. อาริณี ตะเอ    
 37. ชื่อ นายอานันท์   กะเต็บหมัด  
 38.นางสาวอาซีซะห์  เจะเมาะ
39.ด.ญ สุวลักษ์ ศรประสิทธิ์
40.นางสาววิชิตา  นาคนาวา  
41.นางสาวมุสลีมะห์ มะดาอิง
42.ด.ญ สุวลักษ์ ศรประสิทธิ์
43. [email protected])
44.นางสาวสกุลรัตน์   สุขถาวร
45.ชื่อนางสาวสุไรดา  ดีเยาะ
46.ชื่อ สารีป๊ะ  ดาราแม
47.  นางสาวนูไซบ    สะอิ
48.นายอารี  แดเบาะ
49. ด.ญ. สาลือมา ต่วนลอโซ๊ะ
50.  นายเจ๊ะมะอีซอ สาอิ
51. นางสาวซอลลา  พงศ์ยี่หล้า  
52. นายยูฮัน สะตาปอ
53.ชื่อ นางสาวอัซวาตี  ยานยา
54.นางสาวกวินนา แสงจันทร์ (ลัยลา)
55. ด.ญ สุวลักษ์ ศรประสิทธิ์
56. [email protected]
57. นาย อนุวัฒน์ อานัน 
58. [email protected]
59.ด.ช รวิวิชญ์   พงศ์ตานี 
60. [email protected]
61. อับดุลรอหมาน เจ๊ะอาแซ
62. น.ส. เสาวคนธ์ สุขไสว
63. นายมูฮำหมัดซับรี  ลือแบเต๊ะ
64. ชื่อ นายนาอีม  มะเกะ
65. [email protected]
66. ด.ช.  รวิชญ์     โรจน์วัฒน์วิบูลย์
67. [email protected]
68. นายดาเนียล  เจ๊ะแว
69. เด็กหญิง  นรูฮานีฟาร์    ดาโอะเงาะ
70. นางสาวตัสนีม    ดือราแม
71. ปิยะบุตร  ฉิมมณี
72. [email protected]
73.  [email protected]
74. นางสาวฮาลีมาห์  สาเต๊าะ 
75. นางสาว ฟารีดา บาเหะ 
76. นางสาวชัชรี บือซา  
77. เด็กชายวริศ  ถิ่นเกาะยาว 
78. นายนาอีม  มะเกะ
79.นางสาวฮานีซะห์  มามะ
80. [email protected]
81.เด็กหญิง  นรูฮานีฟาร์    ดาโอะเงาะ
82. ด.ญ แวฟารีดา เจะลี 
83. น.ส.นาฟิละห์   อาลี 
84..นายอดุลย์        โอล่า
85.ด.ญ สุวลักษ์ ศรประสิทธิ์
86.  ด.ช.ฟาห์มี อับดุลเล๊าะ
87. [email protected]
88.ด.ช.พารีซอล  เจ๊ะแว
89. นางสาวสารีฟา  หมัดเบ็ญหมูด
90. นางสาว สิริรัตน์   พาลีเดช
91. เด็กหญิง  นูรมา   อาบูเล็ง   
92. [email protected]
93. นายกอเฉ็ม สะตาหา
94.นางสาววราลี พิศประดิษฐ์
95. นายนิอารีฟีน นิยอ  
96.ด.ญ.วีรยา  บางใหญ่ 
97. ด.ญ นิฟาติน ดือราแมหะยี
98. นายสุทธิลักษณ์  มิตศิลปิน 
99. เด็กหญิงอีนัสซู การีอูมา
[email protected]
101.นายอารัฟ หะยีดาโอะ
102. [email protected]
103.  นางสาว วริศรา  จันทร์อินทร์
104.อารีซา ยีเล๊าะ
105. [email protected]
106.เด็กหญิงนาลิต้าฮ์   เอกสุนทรวงศ์
107.นางสาวซูฟียา   เซะบิง
108.นางสาวนุสรา  ลอประยูร          
109.นางสาวกุลโสม สาคอ
110. [email protected]
111. นางสาว ซารีฮะห์  กาเดร์ อายุ 17 ปี
112. [email protected]
113.นายอนุตร ผลเจริญ
114. [email protected]
115. [email protected]
117. นายสมชาย    โต๊ะอีสอ  
118. [email protected]
119.    เด็กชายดานิช   อยู่ดี

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185