M Movement : กองประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ ศรัทธาธรรมนำชีวิตผู้ต้องขังอิสลาม

ศรัทธาธรรมนำชีวิตผู้ต้องขังอิสลาม
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกันในโครงการศรัทยาธรรมนำชีวิต โดยมีนายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารเรืองจำและทัณฑสถานให้การต้อนรับ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ตำบทรังสิต คลอง ๕ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีนโยบายสอดคล้องที่จะจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างผู้ต้องขังให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ และ ความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวทางชีวิต โดยสอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา โดยในวันนี้กรมราชทัณฑ์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำความตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมุสลิมชายหญิง ที่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ ๓๐๐ คน และผู้ต้องขังมุสลิมที่อยู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีกิกรรมเน้นการบรรยายธรรม รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อการดำรงชีพ
 นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมุสลิม สร้างเสริมจิตใจ ให้มุ่งทำสิ่งที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลชีวิต ครอบครัวและสังคม รวมถึงนำหลักธรรมและการอธิบายความที่เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับรูปธรรมในชีวิตเพื่อผ่อนเพลาความทุกข์กล่อมเกลาจิตใจให้ใฝ่ในครรลองแห่งความสงบสันติ มีสติกำกับจิตใจและการกระทำ ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือส่องสว่างนำทางชีวิตเพื่อสรรค์สร้างอนาคต และความหวังที่ดีงามตามหลักธรรมอิสลาม ช่วงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ยกระดับปรับเปลี่ยนจิตสำนึก เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขัง แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
 นายชาติชาย ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่นำมาใช้ในโครงการ ศรัทธาธรรมนำชีวิตโดนการจัดกิจกรรมร่วมกันขอพร (ดุอ่า) จากพระผู้เป็นเจ้า (อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) บรรยายธรรม โดนอาจารย์อรุณ บุญชม แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา เพื่อช่วงคลี่คลายปัญหาทางจิต (ทุกข์) และปัญหาชีวิต รับประทานอาหารร่วมกันละหมาดร่วมกัน

***************************
๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
กองประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์
222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel./Fax. : 0 2967 3305 , 0 2967 2222 ต่อ 124 , 125 www.correct.go.th
“ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาอย่างสากล”

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=96&id=17779
วันที่ : 28 มกราคม 64 2:43:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com