M Southern : จักรยานชุมชนบ้านซรายอ

สำนักข่าวมุสลิมไทย - จักรยานชุมชนบ้านซรายอ

มุสลิมไทย - พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ วังสุภา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก เป็นประธานในการมอบจักรยาน ปล่อยแถวขบวนรถจักรยานชุมชนจำนวน 278 ครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านซรายอ หลังได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการพนม ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 ซึ่งได้รับมอบเงินรางวัลจำนวน600,000บาทจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

นายเจ๊ะซู ตาเย๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า จำนวนเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดเป็นโครงการมอบจักรยานแก่ทุกครัวเรือนที่ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยทำสัจจะกับหมู่บ้านด้วยการออมเงินวันละ 1 บาท จำนวน 278 ครัวเรือนแล้ว งบประมาณส่วนหนึ่งยังได้นำมาต่อเติมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อต่อยอดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากซึ่งในระยะยาวมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเมื่อทุกคนมีความรู้ มีวิชาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัวแล้ว ก็จะส่งผลให้ชุมชนที่ความเข้มแข็งต่อไปด้วย

ด้านนางละออ บุญถาวร ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่าทุกโครงการที่ดำเนินการโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและตื่นตัวต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งหลังจัดโครงการนี้ขึ้นได้มีประชาชนอีกหลายครัวเรือนที่ตอบรับในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ต้องการให้ทุกชุมชนในพื้นที่นำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการพัฒนาโดยมีภาคประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นด้วย - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=5587
วันที่ : 5 สิงหาคม 63 0:13:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com