M Muslimah : รัฐมนตรีข่าวสารสตรีปากีสถานเยือนซาอุดี้

สำนักข่าวมุสลิมไทย   รัฐมนตรีข่าวสารสตรีปากีสถานเยือนซาอุดี้

สำนักข่าวอาหรับ - ฟิรเดาส์ อะชีค อะวัน รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสาร และการกระจายเสียงของปากีสถาน กล่าวปราศรัยในการไปเยือนหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเจดดะฮฺ (JCCI) ว่า สตรีในประเทศมุสลิมต้องร่วมมือกันเพื่อแสวงหาการเพิ่มพูนศักยภาพ และความอยู่ดีมีสุข 


พร้อมกันนั้น รัฐมนตรีอะวันยังแสดงความชื่นชมสตรีซาอุดี้ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงดูแลด้านเศรษฐกิจ และมีอำนาจในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ  ในขณะเดียวกับที่มีความเคร่งครัดในศาสนาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

รัฐมนตรีอะวันย้ำถึงบทบาทของสตรีที่ทำงานในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และองค์กรเอกชน ซึ่งสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ และช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ  ดังนั้น รัฐควรจะดูแลให้มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสตรี และควรมีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ระหว่างสตรีที่มีตำแหน่งในหอการค้าของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งการจัดนิทรรศการด้านการค้า และตั้งคณะกรรมาธิการสตรีจากประเทศต่างๆ

Fatin Bundugji สมาชิกในคณะกรรมการหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเจดดะฮฺ ทำหน้าที่สรุปการบรรยาย ให้กับรัฐมนตรีอะวัน และคณะผู้แทนจากปากีสถาน เธอกล่าวว่า สตรีในซาอุดี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพวกเธอต้องะพยายามเอาชนะอุปสรรคให้ได้   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=18376
วันที่ : 13 เมษายน 64 4:42:02
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com