ข่าวประชาสัมพันธ์ : World Halal Congress เปิดช่องทางดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก

World Halal Congress เปิดช่องทางดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก

       กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน World Halal Congress ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยมีนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2553 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ สถิรชวาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการฮาลาลของโลก รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการของประเทศไทยตามหลักการศาสนาอิสลาม และเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการฮาลาลของไทย

         ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการและมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างผู้แทนจำหน่ายสินค้าฮาลาลในต่างประเทศกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย รวมทั้ง นิทรรศการแสดงสินค้าและบริการฮาลาลของไทย ในสถานที่จัดการประชุม ตลอดช่วงเวลาการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยองค์กรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Halal Standard) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ กลุ่มผู้ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ศูนย์พัฒนาศักยภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล) ไม่น้อยกว่า 60 ประเทศทั่วโลก กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 องค์กร และองค์กรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certified Body) ไม่น้อยกว่า 40 องค์กร
   นายชาญชัย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ ด้านการตลาดกับบริษัทระดับโลก อาทิเช่น เนสท์เล่ วอลมาร์ท เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 1,900 ล้านคน ครอบคลุม 170 ประเทศ ทั่วโลก และคาดว่าในอีก 15 ปี มูลค่าขนาดของตลาดอาหารฮาลาล จะเพิ่มเป็น 2,300 ล้านคน ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดอาหารและบริการฮาลาลเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยตลาดฮาลาลหลักจะอยู่ที่อาเซียนและตะวันออกกลาง โดยตลาดอาเซียนมีผู้บริโภคฮาลาลถึง 270 ล้านคน และอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำให้ต้องผลักดันมาตรฐานอาหารฮาลาลอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกในอาเซียน
ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลอันดับ 7 ของโลก โดยตั้งเป้าหมายว่าไทยจะส่งออกอาหารและบริการฮาลาล ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2555 ซึ่งจะทำให้ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่ที่ 5% เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ไทยมีส่วนแบ่ง 1% โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูป แฟชั่น การขนส่ง การบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน โลจิสติกส์สินค้า และบริการฮาลาล โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดปัตตานี รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าสู่อุตสาหกรรมฮาลาล
นายพิเชษฐ สถิรชวาล เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรฐานอาหารฮาลาลของอาเซียน จะช่วยลดปัญหาการนำเข้าและส่งออกอาหารฮาลาลในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา เคยมีการนำมาตรฐานฮาลาล มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (เอ็นทีบี) ทำให้ไทยต้องการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาหารฮาลาลอาเซียนขึ้นมา ซึ่งถ้าการหารือครั้งนี้สำเร็จ จะสร้างประโยชน์ให้ผู้ส่งออกอาหารของไทยมาก และทำให้ไทยสามารถใช้ศักยภาพการเป็นครัวของโลกได้เต็มที่
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมฮาลาลไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการผลิตอาการเพียงอย่างเดียว โดยครอบคลุมถึงการบริการและโลจิสติกส์ด้วย และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ส่งออกอาหารและโลจิสติกส์จาก 40 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งจะมีการหารือการใช้มาตรฐานฮาลาล 24000 ของไทยด้วย
นายพิเชฐ กล่าวว่า ตลาดฮาลาลไม่จำกัดเฉพาะตลาดมุสลิม แต่ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถบริโภคสินค้าฮาลาลได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะประสานกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารเข้าระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลมากขึ้น จากปัจจุบันมี 1,850 ราย เพื่อให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบฮาลาลมากขึ้น
ภายในงานนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับรองฮาลาลสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้ด้วย หากผู้ประกอบการใดสนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2989 5993  โทรสาร 0-2989 5904 หรือ            E-mail:halal_thai2003@yahoo.com ติดต่อคุณสุนันทา/ฟารีดา


 ***********************

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=7946
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 63 3:01:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com