ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน รวมน้ำใจสู่ศูนย์กลางอิสลาม วันศุกร์ที่ 18 กันยายน

เนื่องด้วย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการกำหนดการจัดงาน “รวมน้ำใจสู่ศูนย์กลางอิสลาม” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ศกนี้ เพื่อหารายได้เป็นทุนค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนรอมฏอน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่ค่อนข้างสูงมาก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกที่น่าสนใจ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และการจำหน่ายอาหารการกุศลที่กรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในการออกร้านอาหารตลอดจนมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของมัสยิดอัลอักซอ” โดย ดร.อณัส อมาตยกุล การบรรยายเรื่อง “ 7 ปีของอิรักที่ถูกยึดครอง” โดย อาจารย์อับดุลมาลิก อำนวยพร

งานนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางในทศวรรษหน้า”
ในการนี้ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดช่วยอนุเคราะห์ตามแต่ศรัทธาด้วย มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขออัลเลาะฮ์ ซ.บ. โปรดประทานความเข้มแข็ง ความสุข ความจำเริญแด่ท่านและครอบครัวตลอดไป

นายนิติ  ฮาซัน
ผู้จัดการสำนักงาน ผู้ประสานงาน โทร. 02-314-5638, 084-721-3877

กำหนดการ
“รวมน้ำใจสู่ศูนย์กลางอิสลาม”

วันศุกร์ที่  18  กันยายน  2552
ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
_________

เวลา10.00 น..- การออกร้านอาหารการกุศล
- การรับบริจาค
- ชมนิทรรศการกิจกรรมมูลนิธิฯ
- มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ฯลฯ
เวลา12.30 น.- ละหมาดญุมอัต
- การรณรงค์หาทุน / การจำหน่ายอาหาร
เวลา18.20 น.-  ละศีล-อด ร่วมกัน, ละหมาดมักริบ, รับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากร้านอาหารต่างๆ
- รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร เลขาธิการมูลนิธิฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในปัจจุบันและในอนาคต     
- ละหมาดอิซา และละหมา ตะรอเวี๊ยะฮ์
- การบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของมัสยิดอัลอักซอ” โดย ดร.อณัส อมาตยกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- การบรรยายเรื่อง “7 ปี ที่อิรักถูกยึดครอง” โดย อาจารย์อัลดุลมาลิก อำนวยพร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแบกแดด ประเทศอิรัก
- ปิดงาน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=4816
วันที่ : 5 เมษายน 63 12:07:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com