ข่าวประชาสัมพันธ์ : ล่าสุด สถานะการณ์ ฮัจย์ ประเทศไทย


 ข่าวประชาสัมพันธ์         กรมการศาสนา   กระทรวงวัฒนธรรม
  www .dra.go.th                                    ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔        

                          
อุปทูตซาอุดิอาระเบียยืนยันออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่ผ่านกรมการศาสนาเท่านั้น พร้อมสนับสนุนการบินไทยขนส่งผู้แสวงบุญ


 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.                  

นายนาบีล เอช อัชรี อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม สภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี    ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนการบินไทย         และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ๒ สมาคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมการ           อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ดังนี้


 ๑. อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยกล่าวว่า รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ทุ่มเททุกวิถีทางในการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และสถานทูตซาอุดิอาระเบียจะอำนวยความสะดวก ในการออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยอย่างเต็มความสามารถ
 ๒. สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือสอบถามกระทรวงการต่างประเทศ ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามกฎหมายของประเทศไทย          ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งให้สถานทูตทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์           แห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ โดยมีกรมการศาสนา       ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการ และอธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการ
 ดั้งนั้น เพื่อให้การออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง   ตามกฎหมายของไทย สถานทูตซาอุดิอาระเบียจึงขอยืนยันว่าจะออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่ดำเนินการผ่านกรมการศาสนา เท่านั้น
 ๓. สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ขอสนับสนุนการบินไทยในการขนส่ง           ผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยขอให้การบินไทยจัดเตรียมเที่ยวบินให้เพียงพอกับจำนวนผู้แสวงบุญ
 ๔. การเจรจาเรื่องจำนวนผู้แสวงบุญของประเทศไทยกับทางการซาอุดิอาระเบีย ได้เจรจากันเรียบร้อยแล้ว และทางการซาอุดิอาระเบียจะไม่รับเจรจาเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการเจรจากับฝ่ายไทย ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้แสวงบุญให้แก่ประเทศไทยจำนวน ๑๓,๐๐๐ คน แต่ฝ่ายไทยได้ขอจำนวน    ผู้แสวงบุญเพิ่มเติมอีก ๒,๐๐๐ คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาและสถานทูตซาอุดิอาระเบีย               ประจำประเทศไทยจะช่วยประสานกับทางการซาอุดิอาระเบียเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวให้อีกทางหนึ่ง

 ทางด้านนายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ     ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในขณะนี้ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.) ได้มี        ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญแล้วรวม ๔๗ ราย รวมผู้แสวงบุญทั้งสิ้น ๗,๕๐๑ คน ซึ่งผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖ , โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๗

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=17441
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 13:59:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com