ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือ กรอกแบบสำรวจโรงเรียนเอกชนของมุสลิมทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย

        สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจข้อมูลโรงเรียนเอกชนของมุสลิมทั่วประเทศ โดยแยกเป็นประเภทโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สอนศาสนาควบคู่สามัญ สอนสามัญ สอนอาชีวศึกษา สอนกวดวิชา และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร ฟัรดูอีน ซานาวี อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมุสลิมร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลพิมพ์ลงในหนังสือ “ทำเนียบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศ”

        สมาคมฯ ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลให้กับทุกโรงเรียนของมุสลิมทั่วประเทศแล้วทางไปรษณีย์ สมาคมฯ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้โปรดกรอกข้อมูลโรงเรียนของท่านแล้วส่งกลับให้สมาคม ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้รับแบบสำรวจ โปรดแจ้งให้สมาคมทราบทางโทรศัพท์ 02-539-4697 หมดเขตรับข้อมูลภายในเดือนมกราคมนี้ สมาคมจะนำข้อมูลโรงเรียนของท่านลงพิมพ์ในหนังสือทำเทียบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศ เพื่อมอบให้สมาชิกสมาคม ผู้อุปถัมภ์ และจำหน่ายหาทุนให้กับสมาคม สมาชิกสมาคมประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคลจะได้รับมอบหนังสือทำเนียบโรงเรียนเอกชนมุสลิม ฟรี ในวันงานเปิดตัวสมาคามในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ ที่โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพฯ

นายประเสริฐ มัสซารี
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
โทร.081-6138244

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=16414
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:03:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com