ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ทั่วประเทศ
ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ทั่วประเทศ
 
        ด้วยสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ จะจัดประชุมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ทั่วประเทศ  ตัวแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตัวแทนคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภา เพื่อหาข้อสรุปปัญหากิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๓ และการเตรียมความพร้อมกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทบวง กรม ในวันอังคาร ที่  21 ธันวาคม 2553  เวลา  10.00-17.00 น. ณ ห้องทักษิณา ชั้น 3 โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่  
 
        ในการนี้ ทางสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านในฐานะผู้ประกอบการกิจการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  โดยทางสมาคมฯจะรับผิดชอบเฉพาะอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ส่วนค่าที่พักให้สมาชิกรับผิดชอบเองห้องละ 750 บาท/ 2 ท่าน/รวมอาหารเช้า ติดต่อได้ คุณอุ้ม  084 3003389
 
หมายเหตุ  เฉพาะผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ หรือ ตัวแทน เท่านั้น
 
ระเบียบวาระการประชุม
สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้
วันอังคาร  ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรายงานสรุปปัญหากิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๓ 
 ๒.๑ การจัดเช่าที่พักนครอัลมาดีนะห์ และนครมักกะห์ โดยอนุกรรมการพิจารณาบ้านเช่าเทศกาลฮัจย์ ปี ๒๕๕๓
 ๒.๒  การดำเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าผ่านกรมการศาสนา
 ๒.๓  การขนส่งโดยสารผู้แสวงบุญ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยสายการบินการบินไทย  สายการบินมาฮานแอร์  และสายการบินอัลลามา ( ไทยแอร์เอเชีย )
 ๒.๔  การอำนวยความสะดวกให้กับฮุจญาตภาคสนาม ณ สนามบินหาดใหญ่  สุวรรณภูมิ กระบี่ และภูเก็ต
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเสนอให้รัฐบาล ผ่านกระทรวง ทบวง และกรม 
 ๓.๑  การลงทะเบียนและการจัดสรรผู้ที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔
 ๓.๒  การเช่าที่พักเมืองมาดีนะห์ และเมืองมักกะห์ ผ่านคณะ....และความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย
  ( พิจารณาจากหนังสือยินยอมของผู้ประกอบการฯ )
๓.๓ การดำเนินการออกวีซ่าฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔
๓.๔ การขนส่งโดยสารผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติและรับข้อเสนอของสมาคมฯเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=16028
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 19:42:13
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com