Who´s who : ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน


ชื่อ นายวินัย   สะมะอุน ชื่อภาษาอาหรับ มัรวาน  สะมะอุน
เกิด พ.ศ. 2483  อายุ 70 ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ โทร. 0-2916-8779  โทรสาร. 0-2543-7369 มือถือ. 08-3711-2263

การศึกษา - ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปัตตานี
- ศึกษาสามัญนอกระบบ  และศึกษาสามัญตามอัธยาศัย  จนสอบเทียบจบชั้น ม.ปลาย
- ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิเทศน์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม  ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521

ประสบการณ์สำคัญในอดีต
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง
- เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด)
- เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์)
- เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ์
- กรรมการสภาการศึกษา
- ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกพัชรวาท  วงษ์สุวรรณ)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต  ภิรมย์)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีย์  วงศ์อารยะ)
- มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550
- มีส่วนร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ,พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น
- วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ผลงานสำคัญ
- แปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
- แปลอัลหะดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
- เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์,วารสาร ฯลฯ
- เขียนคุตบะฮฺเพื่อสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- เขียนคุตบะฮฺสิ่งแวกล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ร่วมทำคู่มือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เขียนตำราสอนศาสนาอิสลาม

ผลงานในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส
- ส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนท้องถิ่นได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
- บริหารโณงเรียนสอนศาสนาประจำมัสยิด
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม
- จัดตั้งโรงเรียนเอกชน สามัญ ชื่อ โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา
- จัดตั้งเสียงตามสายประจำมัสยิด จนแพร่หลายในชุมชน 700 ตัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  3     ชื่อ ตริจาภรณ์
- 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
- 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
- 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  1      ชื่อ  ประถมาภรณ์
- 2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  1     ชื่อ  ประถมาภรณ์
- 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด   ชื่อ  มหาวชิรมงกุฎ

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต  รัตกุล
- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา
- รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- ประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลือสังคม)

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=8&id=8768
วันที่ : 16 เมษายน 64 7:28:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com