Who´s who : ประวัติ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

มุสลิมไทยดอทคอม : ประวัติ นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
www.muslimthai.com


นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

นายอาศิส   พิทักษ์คุมพล

อายุ  63 ปี

สถานที่เกิด...  ตำบลหัวเขา   อำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา

การศึกษา...  สถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดสงขลาและปัตตานี

ความสามารถทางภาษา - อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา  (ปี พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน)
รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
 - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในอดีต

- สมาชิกวุฒิสภา  (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)
- คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
- คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
- ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
- ประธานคณะทำงานปรับปรุงยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
- กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
- คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา

การศึกษาดูงาน

- ประเทศซาอุดิอารเบีย - ประเทศอังกฤษ
- ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - ประเทศเกาหลี
- ประเทศจอร์แดน - ประเทศฮ่องกง
- ประเทศบรูไน - ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศอิหร่าน  - ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศอินโดนีเซีย   - ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    

ประมวลภาพ วันเลือกตั้งจุฬาฯ วันที่ 16 พ.ค.53 ชุดที่ 1 :  ชุดที่ 2

คะแนนวันเลือกตั้ง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=8&id=10869
วันที่ : 23 กันยายน 62 19:00:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com