Muslimthai Focus : องคมนตรี เปิดโครงการพัฒนามัสยิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี เปิดโครงการพัฒนามัสยิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามัสยิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มัสยิดนูรูลฮูดา จังหวัดยะลา
เมื่อเวลา 10.30 น. (28 เม.ย. 53) ที่มัสยิดนูรูลฮูดา กำปงดาระ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2553 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ทหาร ทีมบำบัดฟื้นฟูของมัสยิดนูรูลฮูดา กำปงดาระ บุดีฮีเลร์ และเยาวชนที่เข้ารับการบำบัด เข้าร่วมในพิธี
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนามัสยิดศูนย์ส่องทางสู่ชีวิตใหม่ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยา และสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมี ทางเลือกให้กับผู้เสพ ผู้ติดยา ชาวไทยมุสลิมในการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่สอดคล้องกับหลักศาสนา และวิถีชุมชนของชาวไทยมุสลิม ซึ่งการพัฒนาให้มัสยิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพยาและสารเสพติดในชุมชน จะเป็นการผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูใกล้บ้านใกล้ใจต่อไปในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 19 - 28 เมษายน 2553 จังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ที่ มัสยิดยาแม๊ะกำปงฮูลู อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไปแล้ว เป็นรุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับวันจะมีการแพร่ระบาดมาก และพื้นที่ภาคใต้ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมีมากถึง 200,000 คน และเยาวชนเหล่านี้ มักไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดในสถานบำบัดภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลิม จะเป็นทางเลือกให้ผู้เสพยาชาวไทยมุสลิมได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดมากขึ้น โดยภายหลังการเปิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่ องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในครั้งนี้ด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8845
วันที่ : 23 กันยายน 62 4:27:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com