Muslimthai Focus : อบจ.สตูลจัดใหญ่ถกผู้นำท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ-บริการประชาชน

อบจ.สตูลจัดใหญ่ถกผู้นำท้องถิ่น   พัฒนาศักยภาพ-บริการประชาชน

 สตูล:นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สตูล เปิดเผยว่า  อบจ. สตูล ได้จัดโครงการ " ประชุมเครือข่ายสุดยอดผู้นำ " ขึ้นมาเมื่อเร็วๆ  นี้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ ผู้นำชุมชนในจังหวัดสตูล และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคของท้องถิ่นซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพื่อถกในเรื่องการพัฒนายกศักยภาพการบริหาร การประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายก อบจ.สตูล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีสุข สะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน ทั้งมี นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด(อบจ.)สตูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สตูล รองประธานสภาฯ ส อบจ.สตูล ปลัด อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนสังกัด อบจ.สตูล ข้าราชการและพนักงานสังกัด อบจ.สตูลที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และผู้สังเกตการณ์รวม 160 คน

“โดยได้เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทผู้นำท้องถิ่นตามนโยบายสาธารณะ" และนายกริยา กิจจารักษ์ รองคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทผู้นำท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และร่วมเสวนาเรื่อง  ผู้นำที่ท่านปรารถนาเป็นอย่างไร อีกด้วย”นายก อบจ.สตูล กล่าว

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8839
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 63 5:55:08
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com