Muslimthai Focus : โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
การทูตเพื่อประชาชนตอนที่ 132 โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยราชการของไทย
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะรับนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ. ปัตตานี) 8 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 5 คน มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 5 คน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 คน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยราชการของไทย ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาภาคใต้ในระยะยาวโดยสันติวิธี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ต้องประสบกับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้และรับประสบการณ์ชีวิตในกรุงเทพมหานครอีกด้วย
โดย นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการบรรยายสรุป การฝึกปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนที่กรมการกงสุล และการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาต่างประเทศด้วย
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8605
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 2:11:07
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com