Muslimthai Focus : สั่งห้ามเข้า-ออกแยกราชประสงค์
 

ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร. 11 รอ.) เมื่อเวลา 23.30 น . วันที่ 3 เม.ย.  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รมต.สำนักนายกฯ นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพ.อ.สรรเสริญ  แก้วกำเนิด โฆษก ศอ.รส. ร่วมกันแถลงข่าว หลังจากในที่ประชุม ศอ.รส.มีมติออกประกาศ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่กำหนด (ฉบับที่ 5) ตามที่มีการประกาศห้ามบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ ที่กำหนด รวมถึงการห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้ การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป เป็นไปโดยปกติสุขแล้วนั้น

ปรากฎว่าได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลทำการชุมนุมโดยปิดกั้นและกีดขวางพื้นที่ บริเวณแยกราชประสงค์และพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ ทำการปลุกระดมยุยง ปลุกปั่นสร้างสถานการณ์เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ต่อการประกอบสัมมาอาชีพและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขประชาชน ซึ่งมิใช่การชุมนุมโดยสงบ ตามรัฐธรรมนุญ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และวรรคท้ายของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พรบ.มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ให้ออกประกาศกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

1.ให้บุคคลที่เป็นแกนนำหรือผู้ที่จัดให้มีการชุมนุมและผู้ร่วมการชุมนุมออก จากพื้นที่เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ก.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกประตูน้ำ,ข.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์-สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ,ค.ถนนพระราม1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกปทุมวัน และง.ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกชิดลม

2.ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่กิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ให้ผอ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบ เท่าดำเนินการตามประกาศนี้

4.ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3 เม.ย.53 ลงชื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ผอ.ศอ.รส.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8576
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 62 4:19:27
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com