Muslimthai Focus : สั่งบี้ติดทวงหนี้นักเรียน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ได้มอบ นโยบายในการบริหารงานให้ กยศ. ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ด้วยการให้เน้นการบริหารด้านการชำระหนี้คืนของนักศึกษาด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาและ กยศ. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมของ กยศ. และเพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องจะได้มีเงินกู้ยืมต่อไป
   
นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบเทค โนโลยีในการติดตามนักศึกษาที่จบและมีงานทำแล้ว เพื่อติดตามการชำระหนี้ได้สะดวกมากขึ้น โดยมอบหมายให้นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. ไปศึกษาแนวทางในการติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่และธนาคารที่จัดทำบัญชีเงินเดือนสำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ เพื่อจะได้หักเงินเดือนชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดและเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหนี้เพื่อไม่มีปัญหากับสถานะ กยศ. เนื่องจากไม่ต้องการใช้แนวทางในการฟ้องร้องนักศึกษา ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้แนวทางดังกล่าวกับนักศึกษาจบใหม่แล้วเข้ามาเป็นข้าราชการ เพราะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
   
สำหรับสัดส่วนการหักหนี้นั้นจะให้กยศ. ศึกษาให้เหมาะสม และไม่กระทบต่อการดำรงชีพของผู้กู้ยืม นอกจากการให้บริการทางการเงินผ่านธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย (ธอท.).

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8108
วันที่ : 8 สิงหาคม 63 4:03:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com