Muslimthai Focus : เลขาปัญญาชนมุสลิมใต้ชมเรียนฟรีรัฐสำเร็จ

เลขาปัญญาชนมุสลิมใต้ชมเรียนฟรีรัฐสำเร็จ

เมื่อวันที่ 2 กพ 53 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการที่ 12 อ. เมือง จ. ยะลา สมาคมปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการเปิดประชุม และมีสมาชิกสมาคมปัญญาชนมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
นายมูฮัมหมัดนาสีรุดดีน เละนุ เลขานุการสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีความพยายามอย่างสูงในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการเรียนฟรี 15 ปี ถือว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่รัฐบาลพยายามที่จะทำอยู่ บางเรื่องก็ไม่สามารถนำสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง อยากให้ทางรัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
ที่ผ่านปัญญาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 ของสมาชิกสมาคมปัญญาชนมุสลิมจะอยู่ในวงการศึกษา และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ได้มารวมตัวกัน เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา โดยพบว่า ร้อยละ 80 นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีการควบคู่กับวิชาสามัญ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ก็คือ โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนทั้ง 2 สาย แต่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะสายสามัญอย่างเดียว ทำให้การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพค่อนข้างจะมีปัญหา ถ้ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้ง 2 สาย เชื่อว่า จะมีการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7336
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 20:53:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com