Muslimthai Focus : สนง.ที่ดิน จ.ปัตตานี มียอดผู้มายื่นหลักฐาน ส.ค.1 เพื่อออกโฉนดเกือบสองหมื่นแปลง
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เชิญชวนให้ประชาชนเร่งยื่นหลักฐาน ส.ค.1 เพื่อออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้
วันนี้(2 ก.พ. 2553) ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี นางสุจิรา อาแว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 มาตรา 8 บัญญัติให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 และยังมิได้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือการรับรองทำประโยชน์ นำหลักฐาน ส.ค.1 มายื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ภายในวันที่ 6 ก.พ 2553 ต่อมารัฐบาลได้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องออกไป จนถึงวันที่ 8 ก.พ. 2553 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ จะออกหนังสือต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถออกโฉนดได้ ดังนั้นเพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีขึ้นศาล ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 มายื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
นางสุจิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์โดยทาง ศอ.บต.เชิญชวนให้ประชาชนมายื่นคำร้อง และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอรวมทั้งบัณฑิตอาสาเดินเคาะประตูบ้านให้มายื่นคำร้อง ซึ่งจากรายงานการตรวจสอบ ส.ค.1 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 1 ก.พ. 2553 จำนวน ส.ค.1 ที่ยังไม่ได้มายื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลังจากได้ดำเนินการตรวจสอบจากระวางแผนที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศและในพื้นที่จริงแล้ว จำนวน 26,014 แปลง ส่วนยอดจำนวน ส.ค.1 ที่มีผู้มายื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มีจำนวน 19,546 แปลง
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7334
วันที่ : 19 กันยายน 62 18:27:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com