Muslimthai Focus : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เตรียมจัดการแข่งขัน ตอบปัญหาศาสนาเยาวชนจังหวัดสงขลา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เตรียมจัดการแข่งขัน ตอบปัญหาศาสนาเยาวชนจังหวัดสงขลา

นายจรูญ นราคร วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงการจัดการแข่งขัน ตอบปัญหาศาสนาเยาวชนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 9กุมภาพันธ์2553 ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา เพื่อแก้ปัญหา และสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในสังคม โดยมุ่งเน้นเยาวชนทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรม คำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง ตลอดจนการปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำรงชีวิต ให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ ระหว่างกันและกันในวิถีชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติ นำประชาชนและสังคมไปสู่ความอยู่ดีมีสุข
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า เป้าหมายหลักของกิจกรรมในครั้งนี้ คือการนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2 และมัธยมศึกษาปีที่3 ทีมละ5คน โดยแต่ละทีมต้องมีเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามอยู่ในทีมเดียวกัน กรณีที่สถานศึกษาใดมีเยาวชนเพียงศาสนาเดียว สามารถนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอื่น จากต่างสถาบันร่วมทีมได้ ไม่เกินทีมละ2คน ทั้งนี้ สถานศึกษาใดสนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาศาสนาเยาวชนจังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlaculture.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7148
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 23:57:44
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com