Muslimthai Focus : ไม่มีกฎหมายป้องกันข้าราชการอินไซด์ข้อมูล

ไม่มีกฎหมายป้องกันข้าราชการอินไซด์ข้อมูล

กระทรวงการคลัง หนาว ออกระเบียบห้ามข้าราชการนั่งที่ปรึกษาด้านภาษีบริษัทเอกชน หรือ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันการอินไซด์ข้อมูลตลาดหุ้น ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ  เล็งนำแนวคิดด้านจริยธรรมมาปรับใช้แทน ...

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการหารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ (สคร.) กรณีที่ รมว.คลังต้องการให้ออกเกณฑ์ระเบียบให้ข้าราชการกระทรวงการคลังตั้งแต่ระดับรองอธิบดีขึ้นไป ต้องรายงานการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันการอินไซด์ข้อมูลภายในและกรณีที่ข้าราชการกรมสรรพากรเข้าไปนั่งที่ปรึกษาด้านภาษีให้แก่ภาคเอกชนนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ รองรับกรณีดังกล่าว แต่เนื่อง จากเรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายจาก รมว.คลัง จึงมีแนวคิดที่นำจริยธรรม หรือจรรยาบรรณออกใช้แทน เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของข้าราชการกระทรวงการคลัง


“ปัจจุบันไม่มีกฎหมายรองรับห้ามข้าราชการกระทรวงการคลังซื้อขายหุ้น หรือเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษา หากไปสร้างเงื่อนไขที่เกินกว่าอำนาจที่กฎหมายกำหนด กระทรวงการคลังอาจถูกฟ้องร้องได้ สคร.จึงเสนอนำจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการแทน”

นายสถิตย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีกฎหมายบังคับให้ผู้บริหารต้องรายการข้อมูลการลงทุนแก่หน่วยงานต้นสังกัดเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการหรือบอร์ดในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยจะนำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาดำเนินการ ซึ่งคาดว่า จะร่างจรรยาบรรณข้าราชการกระทรวงการคลังที่ดีได้ภายในเดือน ธ.ค. เพื่อประกาศใช้ในเดือน ม.ค.53

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6035
วันที่ : 22 กันยายน 63 11:12:05
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com