Muslimthai Focus : คณะผู้ช่วยทูตทหาร 19 ประเทศ ดูงานด้านกิจการพลเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะผู้ช่วยทูตทหาร 19 ประเทศ ดูงานด้านกิจการพลเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง นิตยา อิ่มอโนทัย หัวหน้าคณะทำงานภาคประชาสังคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฝ่ายเสนาธิการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหาร จำนวน 19 อาทิ ประเทศออสเตเรีย แคนนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สเปน และผู้ช่วยทูตในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริฯ มาใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ใต้ ซึ่งปัจจุบัน มีชาวไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาศึกษา และดูงานแล้วมากกว่า 87,000 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนรู้สึกประทับใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ และพร้อมจะนำเอาองค์ความรู้ด้านจุลินทรีย์ EM , การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้, การทำอาหารสัตว์, การเลี้ยงสัตว์ และการทำยาฆ่าแมลงปลอดสารพิษ ที่ทางศูนย์ฯได้อบรมให้ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เพื่อความอยู่ดี กินดี มีสุขของครอบครัวต่อไป
พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้นำผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา – ท่าธง ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลวังพญา อ.รามัน จ. ยะลา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโครงการ
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6010
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 7:38:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com