Muslimthai Focus : ประเทศมาเลเซีย สนใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและการอาชีวศึกษาของไทย
ประเทศมาเลเซีย สนใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและการอาชีวศึกษาของไทย รวมทั้งตกลงวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน
รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาร่วมกัน โดยทั้งไทยและมาเลเซีย เตรียมงานวิจัยมานำเสนอประเทศละ 14 งานวิจัย รวมเป็น 28 งานวิจัย โดยไทยให้ความสนใจ เรื่องอิสลามศึกษาของมาเลเซีย ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม ขณะที่มาเลเซียสนใจเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และการอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่ามาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ทั้ง 2 ประเทศประสบปัญหาเหมือนกัน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตกลงร่วมกันว่า จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5838
วันที่ : 19 กันยายน 62 12:20:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com