Muslimthai Focus : กฟภ.ยะลาจัดโครงการเยาวชนรักษ์โลกลดโลกร้อน

คมชัดลึก :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา จัดโครงการเยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน โดยมีเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 5 พย. 52 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช. และปวส. จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ จำนวน 100 คน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ครัวเรือน

 นายปรีชา อนันตเสถ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักษ์โลกลดภาวะโลกร้อน กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ได้จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาช่างไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อให้มีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย และให้ความรู้ในเรื่องการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กับประชาชน โดยมี ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ คือ ชุมชนคูหามุข ชุมชนประชานุกุล ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ ตลาดเก่า ชุมชนทิพยนิโรธ และชุมชนธนวิถี รวมจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 4,000 ครัวเรือน ทั้งนี้สืบเนื่องจากในภาวะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาวิกฤตที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญที่จะป้องกัน และแก้ไข

 “ ในปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนรณรงค์ให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟแทนหลอดไส้ ซึ่ง 1 ดวง จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ถึง 150 ปอนด์ต่อปี ทั้งประหยัดกว่าหลอดธรรมดาถึง 3 – 5 เท่า และมีอายุการใช้งานนานกว่า เป็นการลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ” ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักษ์โลกลดภาวะโลกร้อน กล่าว

 นายปรีชา อนันตเสถ ยังกล่าวอีกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญถึงปัญหาโลกร้อนจึงได้จัดทำโครงการ เยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้เยาวชนตระหนัก และมีส่วนร่วมกับการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากการจัดโครงการเยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อนแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยชมรมพัฒนาชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ อีกด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5674
วันที่ : 25 สิงหาคม 62 8:36:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com