Muslimthai Focus : ผู้ช่วยพยาบาล ดันบัณฑิตว่างงานเรียนผช.พยาบาลป้อนตลาดตอ.กลาง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 พ.ย. 52 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 39 คน เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้
จากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกหลายประการด้วยกัน สาเหตุสำคัญของปัญหาประการหนึ่ง คือ การว่างงานของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แม้ว่าบัณฑิตบางส่วนสามารถหางานทำได้แต่รายได้หรือเงินเดือนมักจะต่ำกว่าวุฒิ (จากรายงานการศึกษาภาวการณ์หางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2548)
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงและเข้าเป็นแนวร่วมของขบวนการ จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงเห็นว่าสถาบันศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยเหลือโดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้โดยเฉพาะอาชีพที่ตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีความต้องการจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเยาวชนเหล่านี้ด้วย
ดังนั้นวิทยาอิสลามศึกษา จึงได้เสนอโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลสำหรับบัณฑิตที่ว่างงานเพื่อประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟรีกา กระทรวงต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา โดยได้รับงบประมาณจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟรีกา กระทรวงต่างประเทศ ประจำปี 2551 จำนวน 4,595,9000 บาท
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5657
วันที่ : 28 มกราคม 64 1:44:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com