Muslimthai Focus : อบจ.ระนองผุดโครงการอิสลามเสริมผู้ด้อยโอกาส

คมชัดลึก :อบจ.ระนอง จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลามให้กับผู้ด้อยโอกาสที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

 (4พ.ย.)นายนภา นทีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า อบจ.ระนองร่วมกับจังหวัดระนอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลาม ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีนายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2552 ที่ผ่านมา

 การดำเนินตามโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้นำศาสนาและประชาชนที่ประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเสียสละ ช่วยเหลือสังคมได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรผู้นำศาสนา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 2 ล้าน 5 แสนบาท

  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากชุมชนมุสลิมใน 3 อำเภอ ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ คือ เขตอำเภอสุขสำราญ 7 คน อำเภอกะเปอร์ 6 คน และอำเภอเมืองระนอง 5 คน จาก 30 ชุมชนมัสยิดทั้งจังหวัดระนอง โดยให้แต่ละชุมชนมัสยิดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแล้วส่งรายชื่อมาจับฉลากให้ได้ตามจำนวนผู้แสวงตามจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 18 คน และคณะเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการอีกจำนวน 3 คน รวมเป็น 21 คน กำหนดเดินทางไปแสวงบุญในวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

 ด้านนายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นศาสนกิจที่สำคัญของศาสนาอิสลามเป็นหลักปฏิบัติหรือศีลข้อที่ 5 สำหรับชาวมุสลิมหลังจากที่ต้องปฏิบัติปฏิญาณตน ปฏิบัติละหมาด ถือศีลอด บริจาคทาน และประกอบพิธีฮัจย์ที่เป็นศีลข้อสุดท้าย ซึ่งถือเป็นความตั้งใจของชาวมุสลิมในชีวิตหนึ่งเมื่อมีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย สติสัมปชัญญะและทรัพย์สินจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดระนองตระหนักในศาสนกิจการประกอบพิธีฮัจย์เป็นอย่างยิ่ง

 จึงได้การสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบคุณงามความดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในหลักปฏิบัติของศาสนา การอุทิศตนเสียสละช่วยเหลือสังคมให้ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ แหล่งเรียนรู้จริงที่นครเมกกะ นครมาดีนะห์และสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้แสวงบุญจะได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักปฏิบัติแห่งศาสนาอิสลาม เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเหล่านั้นมาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5655
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:35:38
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com