Muslimthai Focus : ฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธงชุบชีวิตชุมชน

คมชัดลึก : กปร.สนองพระราชดำริ เร่งติดตามงานฟาร์มตัวอย่าง "วังพญา-ท่าธง" หวังสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนใต้

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้มีงานทำอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ให้จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้ราษฎร โดยคัดเลือกพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ 6 บ้านจำปูน ต.ท่าธง และหมู่ 4 บ้านอูเปาะ ต.วังพญาอ.รามัน จ.ยะลา เป็นที่ตั้งโครงการและให้ชื่อโครงการว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 "ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยจ้างงานให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว และให้ราษฎรได้เรียนรู้ทำการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ ให้ราษฎรได้ร่วมกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย" นายเฉลิมเกียรติ กล่าว

 ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้มีเนื้อที่ 245 ไร่ จ้างแรงงานราษฎรจำนวน 150 คน โดยให้ราษฎรในพื้นที่รอบโครงการหมุนเวียนกันมาทำงานเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5636
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 62 7:34:28
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com