Muslimthai Focus : ศอ.บต.จัดสัมมนาแกนนำนักเรียน และรวมพลเยาวชนรักสันติ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักสันติวิธีรุ่นเยาว์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสัมมนาแกนนำนักเรียน และรวมพลเยาวชนรักสันติ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักสันติวิธีรุ่นเยาว์ และสมาชิกชมรมสันติอาสา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย เครือข่ายวิทยากรสันติวิธี เทศบาลนครยะลา และศูนย์ส่งเสริมสันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม สัมมนาแกนนำนักเรียน “นักสันติวิธีรุ่นเยาว์” และ “รวมพลเยาวชนรักสันติ” เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสันติวิธีรุ่นเยาว์” และสมาชิกชมรม สันติอาสา จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 28 - 29 กันยายน 2552 ที่โรงแรมปาร์ควิว ยะลา กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาแกนนำนักเรียน การแบ่งกลุ่มย่อยวางแผนการดำเนินงานของชมรมสันติศึกษา กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ การจัดแสดงผลงาน การบรรยายพิเศษ หัวข้อวิถีมุสลิมกับวิถีไทยกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสดงพลังเยาวชนรักสันติสืบสานเจตนารมณ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินการกิจกรรมนักสันติวิธีรุ่นเยาว์ มาตั้งแต่ ปี 2550 เพื่อปลูกฝังแนวคิด และทักษะด้านสันติวิธี ให้แก่แกนนำนักเรียนในโรงเรียน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องคำสอนศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม สร้างกระแสสันติวิธีในสถานศึกษา จัดตั้งชมรมสันติศึกษา และส่งเสริมบทบาท นักสันติวิธีรุ่นเยาว์ ให้เป็นต้นแบบของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ปัจจุบันมีเยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็น นักสันติวิธีรุ่นเยาว์ จำนวนกว่า 5,000 คน 
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5005
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:52:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com