Muslimthai Focus : ครม.เปิดทางอิสลามจัดตั้ง การเงินชุมชน

มุสลิมดอทคอม  ครม.เปิดทางอิสลามจัดตั้ง การเงินชุมชน
www.muslimthai.com

ครม.มีมติหนุนชุมชนอิสลามตั้งสถาบันการเงิน

วานนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic Micro Credit) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

อย่างไรก็ตาม ครม.ได้กำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถาบันการเงินระดับชุมชน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และกลุ่มธรรมชาติที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทั้งด้านความรู้ การบริหารจัดการ ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผล ครม.กำหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีความรู้ธุรกรรมทางการเงินและการจัดสวัสดิการในระบบอิสลามทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงความรู้ด้านจัดการกลุ่มระบบบัญชีให้กับราษฎร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพี่เลี้ยง

สำหรับจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนและความพร้อมของชุมชน แต่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 3 ประการ คือ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น คือสมาชิกเข้ามากกว่าสมาชิกออก

ทั้งนี้ สมาชิกต้องการเพิ่มทุนหรือเพิ่มหุ้น และมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกตั้งแต่เกิดถึงตาย รวมถึงการจัดสวัสดิการภายในชุมชนด้านการศึกษา สาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับนโยบายนี้นับว่าเป็นการเปิดเพื่อให้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีสถาบันการเงินในระดับชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และคำสอนตามหลักการศาสนาของตนเอง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4290
วันที่ : 24 กันยายน 62 16:49:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com