Muslimthai Focus : นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมมหกรรมวิชาการคับคั่ง

มุสลิมไทยดอทคอม นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมมหกรรมวิชาการคับคั่ง
www.muslimthai.com

ยะลา - สุนิติ์ ทีวะเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ มีนักเรียน - นักศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       
       วันนี้ (1 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา นายสุนิติ์ ทีวะเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ประจำปี 2552 โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 12 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ครูอาจารย์ และ นักเรียนนักเรียน – นักศึกษา จากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและความสามารถด้านต่าง ๆ สู่สาธารณชน และ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
       
       โดยจัดการแข่งขันจำนวน 32 รายการ เช่น การโต้วาที ขับร้องเพลงอนาซีดภาษามาลายู อรรถาธิบายอัลกรุอ่าน การอ่านคุตบะฮ์ ตอบปัญหาด้านศาสนาอิสลาม เล่าเรื่องภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน วาดภาพจากเรื่องที่กำหนด การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาและโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ การจัดสานถาด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้น ที่จัดขึ้นนั้น เป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ และ เป็นการสร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
       
       นายสุนิติ์ ทีวะเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมานั้น ผลจากคะแนน O-NAT A-NAT ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอยู่ในระดับท้าย ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียนตาดีกาสอนศาสนาอิสลาม มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาพัฒนาทางด้าน การส่งเสริมอิสลามศึกษา การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนที่เข้ามาดูแลโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ อย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงคุณภาพการใช้ภาษาไทย วิธีการสอน ภาครัฐและเอกชนต้องได้รับการปรับปรุง การเพิ่มโควตา 10,000 ทุน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันต่างๆทั่วทั้งประเทศ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=3947
วันที่ : 27 มิถุนายน 62 18:31:42
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com