Muslimthai Focus : นราธิวาสฝึกอบรมเสริมศักยภาพการทำงาน ชรบ.
มุสลิมไทยดอทคอม นราธิวาสฝึกอบรมเสริมศักยภาพการทำงาน ชรบ.
www.muslimthai.com
เนชั่น
นายสุรพล พนัสอำพล ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2552 มีตัวแทนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากทุกหมู่บ้านจำนวน 590 หมู่บ้าน ๆ ละ 6 คน รวม 3,540 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 30 รุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 25 มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าร่วม 114 คน
สำหรับการฝึกอบรม ชรบ.ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้กับชุด ชรบ.ในการปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นตามนโยบายของภาครัฐ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ. และให้ชุด ชรบ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อส่วนรวมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยให้ยุติโดยเร็ว
ทั้งนี้ในการอบรม ชรบ. รุ่นที่ 25 นี้มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมด้านทักษะต่างๆ เพื่อปรับไปใช้ในการทำงานในพื้นที่ของตนเองด้วย
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=3940
วันที่ : 8 ธันวาคม 62 1:10:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com