Muslimthai Focus : ประกวดถ่ายภาพ 2554 ประกวดภาพวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม

ประกวดถ่ายภาพ 2554 ประกวดภาพวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และการอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างชุมชนไทยมุสลิมกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย อันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยที่เปิดกว้างหลากหลาย และเคารพในเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อจะนำไปจัดทำปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษา อารบิกและภาษาอังกฤษประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ.2012) โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกมุสลิมกว่า 20 ประเทศ ได้ทราบทางภาพถ่ายที่ปรากฏในปฏิทินดังกล่าว 
    
สำหรับหัวข้อของภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับชุมชนชาวไทยมุสลิม ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด โดยส่งเป็นไฟล์ภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้าน เมกะพิกเซล ระบุชื่อ คำบรรยาย ชื่อ-สกุลของผู้ถ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ทางอีเมลthaimfa09031@gmail.com หรือกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 สอบถามเพิ่มเติมที่  0-2643-5090.

ที่มา นสพ.เดลินิวส์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=18304
วันที่ : 21 มกราคม 64 17:50:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com