Muslimthai Focus : สมัครสอบ กพ 54 ภาค ก ข้อมูลอย่างละเอียด ลงทะเบียน สมัครสอบกพ2554 เริ่ม 2-27 พ.ค.54

สมัครสอบ กพ 54 ภาค ก ข้อมูลอย่างละเอียด ลงทะเบียน สมัครสอบกพ2554 เริ่ม 2-27 พ.ค.54

การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
        ขั้นตอนที่ 1. ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 – 26 พฤษภาคม 2554
        ขั้นตอนที่ 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 พฤษภาคม 2554
        ขั้นตอนที่ 3. กรอกใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 
1.กรอก 2.กด 3.ตรวจสอบ 4.กด 5.ระบบแจ้ง 6.พิมพ์/บันทึก
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
ลงทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
ยืนยัน บันทึกการลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ใบแจ้งการชำระเงิน
 
 ดาวน์โหลดข้อมูลอย่างละเอียดที่นี่
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17866
วันที่ : 25 สิงหาคม 62 8:35:35
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com