Muslimthai Focus : การเรียนสัตวแพทย์ ดูให้ดีระวัง 4มหา'ลัยสัตวแพทยสภาไม่รับรอง

เผยชื่อ4มหา'ลัยสัตวแพทยสภาไม่รับรอง

รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับตัวแทนสัตวแพทยสภา และ คณบดีคณะสัตวแพทย์  ของมหาวิทยาลัย 4  แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก  และมทร.ศรีวิชัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะดังกล่าว  โดยทั้ง 4 สถาบัน ยอมรับว่าหลักสูตรสัตวแพทย์ ที่เปิดสอนยังไม่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา  แต่ขณะนี้มีนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 335 คน  ซึ่งที่ผ่านมาสัตวแพทยสภา ได้เคยตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทย์ทั้ง  4 แห่ง แล้วพบว่า ยังมีหลายเรื่องที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข   เช่น โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  ห้องตรวจโรค  ห้องผ่าตัด ที่ไม่เหมาะสม เครื่องมือในการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์การรักษาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น และหากจะให้ทางสัตวแพทยสภาเข้าไปประเมินสถาบันทั้งหมดในช่วงนี้  เพื่อให้ทันการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554  คงไม่ได้ เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องปรังปรุง และต้องใช้เวลาพอสมควร  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันให้คณะสัตวแพทย์  ทั้ง 4 สถาบัน ชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ไปก่อน  และปรับปรุงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สัตวแพทย์สภากำหนด 

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า  ส่วนกรณีที่คณะสัตวแพทย์  4 สถาบัน ได้รับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ไปบางส่วนแล้วนั้น  ถ้ามหาวิทยาลัยยังจะรับนักศึกษาต้องรับผิดชอบนักศึกษาด้วย โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักศึกษาทราบว่า เข้ามาเรียนได้ แต่อาจจะไม่สามารถไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภาได้ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง พร้อมทั้งให้นักศึกษาทุกคนเซ็นชื่อรับทราบ  และส่งรายชื่อนักศึกษามาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเด็กจะต้องไม่มาร้องที่ สกอ.ว่าไม่รู้เรื่องอีก สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ โดยกลับไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และให้สัตวแพทยสภาเข้ามาประเมินโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามถ้าหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินจริง ๆ คงจะต้องขอให้คณะสัตวแพทย์  จากสถาบันอื่นที่ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้วเข้ามาช่วยรับนักศึกษาเหล่านี้ไปเรียนด้วย.

ที่มา นสพ.เดลินิวส์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17383
วันที่ : 27 กุมพาพันธ์ 63 7:01:41
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com