Muslimthai Focus : ศธ.เพิ่มยุทธศาสตร์กศ.ชายแดนภาคใต้ สร้างร.ร.ปอเนาะ 48 แห่งเฉลิมพระเกียรติในหลวง
ศธ.เพิ่มยุทธศาสตร์กศ.ชายแดนภาคใต้ สร้างร.ร.ปอเนาะ 48 แห่งเฉลิมพระเกียรติในหลวง(ข่าวสด)

นายกมล รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาชายแดนภาคใต้ โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีสำนักบริหารยุทธศาสตร์ที่ 12 จังหวัดยะลา เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยศธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขึ้นมาใหม่จากเดิม 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพ 2.โอกาสทางการศึกษา 3.การศาสนศึกษา หรืออิสลามศึกษา 4.การศึกษาเพื่อการมีอาชีพ และการมีงานทำ และ 5.การบริหารจัดการ โดยยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นใหม่มีดังต่อไปนี้ 1.การเพิ่มผลการสอบโอเน็ต ขึ้นร้อยละ 2 ซึ่งปีที่แล้วเราทำไม่สำเร็จ 2.ทำให้คนพูดภาษาไทยชัดเจนขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60 

3.ให้เด็กที่ตกหล่นทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อในการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9,500 คน 4.จัดสอบไอเน็ต หรืออิสลามศึกษา โดยจะสอบทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง 5.สร้างโรงเรียนปอเนาะต้นแบบให้ครบจำนวน 48 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 6.เปิดการสอนอิสลามแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐจำนวน 350 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทำโรงเรียนดีประจำตำบลให้ครบทุกตำบล 

7.จัดชุมนุมลูกเสือมุสลิม โดยจะจัดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงกันทั้งมาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 8.ให้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือจะเป็นภาษามลายูกลาง อาหรับ จีน หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตรงนี้เป็นจุดเด่นของภาคใต้ คือจะให้เด็กพูดภาษาอาเซียนได้ คาดว่าในสามจังหวัดชายแดนใต้น่าจะทำได้ เพราะเด็กพูดภาษาที่สามได้อยู่แล้ว 9.การฝึกอาชีพในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เพื่อที่จะให้เด็กมีมาตรฐานอาชีพในระดับสากลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากเด็กมีมาตรฐานอาชีพที่สูงขึ้นก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15447
วันที่ : 24 กันยายน 62 16:49:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com