Muslimthai Focus : เตือนเกษตรกร7จว.ใต้ระวังอุทกภัยแนะป้องกันผลผลิตล่วงหน้า
นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8(สศข.8) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม ของทุกปี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนมักจะประสบปัญหาภัยน้ำท่วมจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมากซึ่งเกษตรกรต้องเตรียม ป้องกันไว้ก่อน เมื่อเกิดน้ำท่วม ขึ้นมาความเสียหายของทรัพย์สินและผลผลิตทางด้านการเกษตรจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เสียหายเลยก็ได้ สำหรับการวางแผนป้องกันล่วงหน้าแนะนำให้เกษตรกรตรวจตราดูแลบ้านเรือนและยุ้งฉางที่เก็บผลผลิต หากฝนตกหนัก ลมแรงอาจจะพังได้สวนผลไม้จะต้องเตรียมทางระบายน้ำหรือเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังหรือหากอยู่ในพื้นที่ลุ่มจะต้องทำคันคูหรือเพิ่มคันคูให้สูงขึ้นและขณะน้ำท่วมขังห้ามเข้าไปเหยียบย่ำ เด็ดขาด ส่วนผลผลิตไหนเก็บเกี่ยวได้ ให้รีบดำเนินการเก็บเกี่ยวพร้อมวางแผนหาที่ตากหรือที่เก็บไว้ล่วงหน้าส่วนที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ให้หาทางแก้ไขไว้ด้วย สำหรับด้านปศุสัตว์เกษตรกรจะต้องเตรียมคอกหรือเล้าไว้บนที่สูงพร้อมเตรียมการเรื่องอาหาร ฟางหรือหญ้า ซึ่งจะหายากในฤดูน้ำท่วมและควรหายาป้องกัน และกำจัดโรค เนื่องจากสภาพอากาศชื้นทำให้สัตว์อ่อนแอส่วนสัตว์น้ำให้พิจารณาว่ากระชังไหนหรือบ่อไหน สามารถที่จะจับส่งตลาดได้ก่อนก็ให้รีบดำเนินการจับหากเกิดความผิดพลาดน้ำท่วมหนักจะได้มีเงินทุนดำเนินการต่อ ส่วนกระชังไหนหรือบ่อไหนที่ยังไม่ได้ขนาดควรรีบดำเนินการเสริมกระชังหรือซ่อมบ่อให้แข็งแรงหากปริมาณน้ำมากและ รุนแรงจะทำให้กระชังรั่วหรืออาจขาดลอยน้ำไปได้ให้เตรียมหาหลักที่แข็งแรงยึดไว้ 

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรได้เตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ถ้าปริมาณน้ำท่วมมากและมีความรุนแรงเกินความสามารถที่จะป้องกันได้เมื่อเกิดความเสียหาย ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมและหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งเกษตรกรจะต้องไปแจ้งความเสียหายพร้อมบอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของตนแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในแต่ละอำเภอหรือหน่วยเฉพาะกิจที่ใกล้บ้านท่าน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรวบรวมความเสียหายไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับเงินซึ่งนับว่าเป็นการบริการอำนวย ความสะดวกแก่เกษตรกรให้มากที่สุด
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14576
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 7:55:47
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com