: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานฝ่ายชะรีอะฮ์ จำนวนมาก
“ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  และเติบโตไปกับเรา”  (ชะรีอะฮ์)
 
        ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังได้ดำเนินธุรกิจการธนาคารโดยใช้หลักชะรีอะฮ์เป็นกรอบในการบริหารจัดการ  ธนาคารฯมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง  สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกค้าทุกศาสนาได้ในทุกสถานการณ์  ธนาคารฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ให้คำแนะนำและข้อมูลด้วยบริการที่อบอุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าแต่ละกลุ่มอาชีพ  ธนาคารฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจและเพิ่มเครือข่ายสาขา  ธนาคารฯ ยินดีให้โอกาสกับผู้ที่รักความก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์  ความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสามารถถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ทำงานด้วยทัศนคติในการทำงานที่ดีได้  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
ธนาคารยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน  40  ปี
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม ด้านกฏหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์), นิติศาสตร์อิสลาม (ฟิกฮฺ),ศาสนศาสตร์ (อุศูลุดดีน), 
  อรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน (ตัฟซีร), วจนะศาสดา(หะดีษ),  การเงินและการธนาคารอิสลามตามหลักชะรีอะฮ์
4. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารอิสลามจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
การสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2554  ตามรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการสมัคร
  ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานผ่านทาง  www.ibank.co.th ที่ธนาคารกำหนด
  (เพื่อความสะดวกผู้สมัครควรเตรียม File หรือ Scan หลักฐานการสมัครงานให้พร้อมก่อนกรอกข้อมูลในใบสมัคร)
2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  2.1 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน  จำนวน  2  รูป
  2.2 หลักฐานแสดง  ผลการศึกษา  (Transcript)
  2.3 ประวัติส่วนตัว  (Resume)
  2.4 ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอาหรับ
  2.5 หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  เช่น  ผลงานวิทยานิพนธ์ (Dissertation / Thesis)
  ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (ถ้ามี)
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1  มีนาคม  2554
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=172&id=17050
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:57:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com