ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ประชุม กอท. ครั้งที่ 6 พิจารณาวาระต่างๆ
 

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับ พลต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ที่ได้รับเลือกให้เป็น สส. พรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา มีนายสมาน มาลีพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการกลางฯ เป็นผู้มอบกระเช้า และมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม กอท. ครั้งที่ 5/2554
วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                 3.1  ฝ่ายเลขาธิการรายงานผลการปฏิบัติงาน
                 3.2  รายงานผลการจัดงาน "ภูเก็ตอันดามันฮาลาล"
                 3.3  กระทรวงอุดมศึกษาโอมานให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
                 3.4  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน
วาระที่ 4  เรื่องพิจารณา
                 4.1  พิจารณาการรับรองผลิตภัณฑ์และการให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
                 4.2  พิจารณายกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
                 4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบและขอรับการอุดหนุนการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล ปี 2555
                 4.4  พิจารณาหนังสือคำร้องอุทธรณ์ของบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
                 4.5  พิจารณาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
                 4.6  พิจารณาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการพิจารณามีมติให้กรรมการกลางฯ พ้นจากตำแหน่ง (วาระสืบเนื่อง)
                 4.7  พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (วาระสืบเนื่อง)
                 4.8  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                 4.9  พิจารณาขอให้ทบทวนมติ กอท. ครั้งที่ 10/2551 กรณี มีมติยืนตามคำสั่งของ กอจ. สมุทรปราการให้พ้นจากตำแหน่งอิหม่ามของนายพยุง รักหอม
วาระที่ 5  รายงานรายรับ-รายจ่ายและฐานะการเงินของ สกอท. ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองเก้า

~ภาพบรรยากาศการประชุม~

 

 ภาพจาก www.cicot.or.th

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=19267
วันที่ : 29 พฤษภาคม 63 16:06:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com