ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : นายกฯเปิดงานอีหม่ามอาเซียน ยิ่งใหญ่ ประทับใจ

สำนักข่าวมุสลิมไทย

       สภาอาเซียน มีชื่อเต็มว่า สภามัสยิดอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความร่วมมือและความสำเร็จ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้แทนผู้บริหารมัสยิดจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ได้จัดประชุมก่อตั้งสภามัสยิดอาเซียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏษคม 2549 ณ. กรุงบันดาร์อาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Muhammad Hasan Basry เป็นเลขาธิการ

อีหม่ามอาเซียน  forsmimas 2011 bangkok thailand

     หลังจากนั้น ได้จัดให้มีการประชุมหมุนเวียนตามเมืองและประเทศต่างๆ กล่าวคือ การประชุมผู้บริหารมัสยิดอาเซียนครั้งที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2550 ณ.รัฐซาบาฮ์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีองค์การศาสนาอิสลามแห่งรัฐซาบาฮ์ เป็นเจ้าภาพ

      ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2551 ณ.กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีศูนย์กลางอิสลามแห่งจาการ์ต้า เป็นเจ้าภาพ

       ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2552 ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามัสยิดอาเซียน ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

forsimas 2011 bangkok thailand

        โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรประสานการจัดประชุม และมีองค์กรร่วม ประกอบด้วย สำนักงานจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทสไทย โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียนครั้งที่ 5

       คุณสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการการจัดประชุมสัมมนา กล่าวกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า สำหรับการประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียนในครั้งที่ 5 นี้ คณะกรรมการจัดประชุมฯ ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน

      โดยได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน สังคมอาเซียนกำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญ อาทิเช่น ปัญหาการรับแนวคิดของตะวันตก ความฟุ้งเฟ้อ และกระแสเศรษฐกิจระบบเสรีนิยม รวมถึงอบายมุขต่างๆ

       การจัดประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ 2-4กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

forsimas 2011 bangkok thailand

     โดยนอกจากการประชุมวิชาการศาสนาแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมงาน จะได้มีโอกาสพบปะชมชนพหุวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเยี่ยมชมกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีกด้วย

    ทั้งนี้ในวันที่สอง จะมีประเด่นสำคัญดังเช่น การปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง อนาคตของประชาคมมุสลิมอาเซียน และประกาศปฏิญญาประเทศไทยว่าด้วยการบริหารมัสยิดอาเซียน

    สำหรับวันที่สาม จะการเดินทางไปทัศนะศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุทธา และพบปะมุสลิมในจังหวัด พร้อมทั้งการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – www.muslimthai.com

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=16737
วันที่ : 21 เมษายน 64 7:54:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com