ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ปลดกลางอากาศ พิเชษฐ สถิรชวาล ตั้ง สุรินทร์ ปาลาเร่ดำรงตำแหน่งเลขาฯกกอ

สำนักข่าวมุสลิมไทย มติกกอ.ปลดพิเชฐตั้งสุรินทร์ ปาลาเร่ดำรงตำแหน่งเลขาฯกกอ

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 11.00น.

แหล่งข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมพร้อม ทั้งนี้มติที่ประชุม โละทุกตำแหน่งของคณะกรรมการกลางชุดนี้ คงเหลือไว้แต่ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (จุฬาฯ) เพียงตำแหน่งเดียว

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในส่วนตำแหน่งสำคัญคือเลขาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งคือคุณพิเชษฐ สถิรชวาล ก็ถูกปลดเช่นกัน ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ รักษาการแทน

ข้อมูล พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ (สังเขป)

พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ อายุ 62 ปี

  คุณวุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร: Director Certification Program รุ่นที่ 113 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :วุฒิสมาชิก:ข้าราชการตรวจคนเข้าเมือง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=14978
วันที่ : 21 เมษายน 64 8:25:47
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com